Bộ Xây dựng cho ý kiến đồ án Quy hoạch chung đô thị Điền Lư, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

Thứ năm, 27/07/2023 16:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 19255/UBND-CN ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị cho ý kiến đồ án Quy hoạch chung đô thị Điền Lư, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 và văn bản số 5238/UBND-CN ngày 17/4/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa giải trình việc lập quy hoạch chung các đô thị mới dự kiến thành lập sau năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 3295/BXD-QHKT có ý kiến như sau:

Về cơ sở, căn cứ pháp lý: Đồ án Quy hoạch chung đô thị Điền Lư, huyện Bá Thước đến năm 2045 được lập trên cơ sở phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Bá Thước trong hồ sơ thuyết minh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023. Do đó, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa rà soát việc lập quy hoạch chung đô thị đối với các đô thị mới nằm trong giai đoạn từ năm 2023-2030 theo Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa và Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thanh Hóa đã được phê duyệt, đảm bảo việc bố trí nguồn lực thực hiện quy hoạch đô thị trong giai đoạn 2021-2030.

Trường hợp UBND tỉnh Thanh Hóa đề xuất đưa việc lập quy hoạch chung đô thị Điền Lư, huyện Bá Thước lên trước năm 2030 nhằm phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm toàn diện việc lập đồ án quy hoạch chung đô thị Điền Lư trước năm 2030.

Đề nghị bổ sung các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Về hồ sơ đồ án quy hoạch: Đề nghị bổ sung lấy ý kiến đối với đồ án quy hoạch theo quy định tại Điều 20, 21 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; bổ sung báo cáo thẩm định của cơ quan chức năng.

Đề nghị rà soát đảm bảo thành phần hồ sơ và bản vẽ đồ án quy hoạch tuân thủ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù (lưu ý về màu sắc, quy cách thể hiện các loại đất).

Nội dung Đồ án quy hoạch cần bổ sung làm rõ một số vấn đề như sau:

Đề nghị bổ sung nội dung rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy hoạch có liên quan (quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng nông thôn…) được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại khu vực hình thành đô thị Điền Lư.

Rà soát, làm rõ các chỉ tiêu (đất dân dụng, đất đơn vị ở, đất công cộng đô thị…) đạt được của Đồ án quy hoạch đến năm 2045 về sự phù hợp với các chỉ tiêu được quy định tại Quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021 BXD.

Đề nghị bổ sung, hoàn chỉnh tỷ lệ đất giao thông đô thị so với đất xây dựng đô thị trong đồ án quy hoạch phải đạt tối thiểu 13% theo quy định; xác định vị trí và quy mô các công trình đầu mối giao thông; xác định chỉ giới đường đỏ các trục chính đô thị và hệ thống tuynel kỹ thuật.

Việc xác định các chỉ tiêu sử dụng đất ở cho toàn bộ dân số tăng thêm của khu vực lập quy hoạch mà không tính toán cân đối với dân số hiện trạng là chưa đảm bảo phù hợp với thực tiễn, do đó cần tính một phần dân số tăng thêm để sử dụng đất ở hiện trạng và một phần dân số tăng thêm để quy hoạch đât ở mới nhằm sử dụng đất đai hiệu quả, tiết kiệm.

Đề nghị hoàn chỉnh, bổ sung đầy đủ nội dung và bản vẽ thiết kế đô thị theo quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3295/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)