Bộ Xây dựng cho ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 9, số 10, số 11 và số 12 - Khu bến Lạch Huyện

Thứ năm, 27/07/2023 16:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4282/BKHĐT-PTHTĐT ngày 07/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị có ý kiến thẩm định về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 9, số 10, số 11 và số 12 - Khu bến Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng (sau đây gọi tắt là dự án).

Sau khi nghiên cứu hồ sơ gửi kèm, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về sự phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng:

Dự án phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021; phù hợp với định hướng phát triển không gian, chức năng sử dụng đất, giao thông của Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 03/10/2012 và Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023.

Phương án quy hoạch tổng mặt bằng của Dự án được thực hiện trên cơ sở Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu vực đảo Cát Hải thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 28/6/2016.

Công ty cổ phần Đầu tư cảng Lạch Huyện (Nhà đầu tư) và các cơ quan có liên quan kiểm tra, rà soát các quy hoạch dưới đây để hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bến số 9, số 10, số 11 và số 12 - Khu bến Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng, đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội dung quy mô đầu tư của khu bến cảng Lạch Huyện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể như sau:

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 821/QĐ-TTg ngày 06/7/2018, trong đó định hướng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường biển có nội dung đẩy nhanh tiến độ xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.

- Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển phía Bắc (Nhóm 1) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 2367/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016; có ý kiến việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu bến cảng Lạch Huyện trong Nhóm cảng biển số 1 giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại văn bản số 12229/BGTVT-KHĐT ngày 18/11/2021.

2. Về nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi kèm theo văn bản số 4282/BKHĐT-PTHTĐT

Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bến số 9, số 10, số 11 và số 12 - Khu bến Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng do Công ty cổ phần Đầu tư cảng Lạch Huyện có các nội dung cơ bản được trình bày theo quy định tại Điều 53 Luật Xây dựng năm 2014 và khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (Luật số 62/2020/QH14) và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Địa điểm: Khu bến Lạch Huyện, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

- Phạm vi đầu tư: Tổng diện tích đất dự án khoảng 146,2 ha trong đó: Vùng đất xây dựng cầu cảng, kho bãi hậu phương, công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật sau cảng khoảng 113,2 ha; khu nước trước bến, kết nối ra đến luồng Lạch Huyện khoảng 33,0 ha.

- Quy mô đầu tư: Bến cảng container số 9, số 10, số 11 và số 12 thuộc Khu bến Lạch Huyện, tổng chiều dài bến khoảng 1.800m (450m/bến), rộng 50m; cao trình đỉnh bến +5,5m, cao trình đáy bến -16m (hệ hải đồ). Khu nước trước bến rộng 150m, dài 1.950m. Bến tàu, sà lan được kết hợp bố trí tại kè cánh phía thượng lưu bến số 9 và hạ lưu bến số 12, tổng chiều dài 400m, chiều rộng 15m, độ sâu khu nước trước bến thiết kế -5,0m, chiều rộng khu nước 75m. Bến công vụ dài 75m, rộng 15m vuông góc với bến sà lan. Tuyến kè bảo vệ phạm vi tiếp giáp với bến số 13 và kè bảo vệ phạm vi tiếp giáp đường sau cảng. Khu vực trên bờ từ tuyến mép bến đến đường sau cảng có chiều rộng từ 600m, diện tích khoảng 113,25 ha gồm: Khu vực các bãi chứa container, bãi kiểm hóa; khu vực văn phòng; khu vực xưởng sửa chữa container, bảo dưỡng thiết bị; đường giao thông nội bộ trong cảng, bãi đậu xe; hệ thống cầu trục, cần cẩu, trạm cân; hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường gồm trạm cấp điện, trạm cấp nước, trạm cấp nhiên liệu, thoát nước mưa, thoát nước thải, nhà xử lý nước thải, nhà chứa rác thải; cổng ra vào; cây xanh, hàng rào…

- Phân kỳ đầu tư: Giai đoạn 1 triển khai xây dựng bến số 9, số 10 từ năm 2024 ÷ 2027, đưa vào khai thác năm 2028; Giai đoạn 2 triển khai xây dựng bến số 11, số 12 từ năm 2028 ÷ 2031, đưa vào khai thác năm 2032.

Về sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án:

- Các quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng (Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng,…) áp dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

- Trường hợp áp dụng các văn bản nêu trên để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư đối với dự án, cần tuân thủ quy định tại Điều 4 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP; Điều 3, Phụ lục I Thông tư số 11/2021/TT-BXD và các nội dung hướng dẫn có liên quan để thực hiện. Trong đó lưu ý:

+ Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị được tính toán dựa trên khối lượng xác định từ thiết kế sơ bộ và suất chi phí theo cơ sở dữ liệu của công trình tương tự (đã điều chỉnh, quy đổi về mặt bằng giá tại thời điểm tính toán). Tuy nhiên, đề nghị rà soát, thuyết minh cụ thể cơ sở dữ liệu được sử dụng, đánh giá mức độ tương đồng của các số liệu này để tính toán xác định suất chi phí (của: Bến cập tàu, Kè sau cầu, Bến sà lan công vụ, bãi hàng container, đường nội bộ, nhà văn phòng điều hành....) làm căn cứ xác định chi phí xây dựng, chi phí thiết bị trong sơ bộ tổng mức đầu tư. Đơn giá thiết bị để tính toán một số khoản mục chi phí thiết bị trong sơ bộ tổng mức đầu tư được tạm tính, đề nghị bổ sung thông số kỹ thuật, chủng loại, xuất xứ dự kiến của thiết bị...để xác định giá thiết bị cho phù hợp.

Ngoài ra, đề nghị nghiên cứu, rà soát xác định khối lượng của các công trình, hạng mục công trình; khối lượng, số lượng các thiết bị phù hợp với hồ sơ thiết kế sơ bộ và yêu cầu, nội dung của Dự án được thể hiện trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

+ Chi phí dự phòng trong sơ bộ tổng mức đầu tư chiếm khoảng 20% của các khoản mục chi phí. Đề nghị nghiên cứu hướng dẫn tại Phụ lục I Thông tư số 11/2021/TT-BXD để xác định chi phí dự phòng đảm bảo hiệu quả, tính khả thi của dự án. Lưu ý, chi phí dự phòng của dự án cần xác định cho dự phòng khối lượng công việc phát sinh và dự phòng trượt giá. Việc xác định chi phí dự phòng trượt giá cần được tính toán trên cơ sở độ dài thời gian thực hiện dự án (02 giai đoạn), kế hoạch thực hiện dự án và chỉ số giá xây dựng phù hợp với loại công trình, dự án có dự báo diễn biến của thị trường xây dựng.

Bộ Xây dựng lưu ý một số nội dung khác như: Tại khoản 9 Mục V Thông báo số 39/TB-VPCP ngày 11/02/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng có nêu: “9. Về việc đầu tư hệ thống giao thông đường bộ phía sau các bến cảng khu vực Lạch Huyện và cầu Tân Vũ - Lạch Huyện 2; trước mắt tập trung đầu tư đoạn từ bến cảng số 2 đến hết bến cảng số 6: Giao cho các doanh nghiệp đang thi công các bến cảng thực hiện xây dựng đồng bộ hệ thống đường bộ phía sau bến cảng.”.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường giao thông sau bến cảng số 3 đến bến số 6 thuộc Khu bến cảng Lạch Huyện, cảng biển Hải Phòng tại Quyết định số 1603/QĐ-BGTVT ngày 30/8/2021.

Vì vậy, đề nghị các đơn vị có liên quan cần làm rõ hơn nữa việc đầu tư xây dựng tuyến đường sau cảng trong phạm vi các bến số 9, số 10, số 11 và số 12 (về nhà đầu tư, thời gian, tiến độ xây dựng, …) để đảm bảo việc kết nối giao thông giữa bến số 9, số 10, số 11 và số 12 với hệ thống đường sau cảng theo phân kỳ giai đoạn đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến số 9, số 10, số 11 và số 12 - Khu bến Lạch Huyện.

- Việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong quá trình đầu tư xây dựng công trình phải tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng năm 2014; việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. Đề nghị kiểm tra, rà soát cập nhật các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật mới thay thế các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật đã hết hiệu lực.

Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư cảng Lạch Huyện và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm rà soát, tuân thủ các cấp độ quy hoạch, triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về Đầu tư, Xây dựng, Nhà ở, Quy hoạch đô thị, Bảo vệ đê điều, Bảo vệ môi trường…và các pháp luật khác có liên quan trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội dung quy mô đầu tư của khu bến cảng Lạch Huyện đã được cấp có thẩm quyên phê duyệt; đồng thời đảm bảo không gây thất thoát lãng phí, tính toán đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật đô thị, bảo vệ cảnh quan môi trường và đảm bảo sự đồng thuận của cộng đồng dân cư, phát triển hài hòa, giữ gìn cảnh quan môi trường, đáp ứng về an ninh - quốc phòng; chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình về các nội dung có liên quan đến việc chuẩn bị dự án với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, làm cơ sở trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3299/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)