Thông báo đề xuất các nhiệm vụ từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2024 và giai đoạn 03 năm (2024-2026)

Thứ sáu, 12/05/2023 16:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 10/5/2023, Bộ Xây dựng đã có văn bản 1806/BXD-VP về việc thông báo đề xuất các nhiệm vụ từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2024 và giai đoạn 03 năm (2024-2026).

Theo đó, căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Quyết định số 716/QĐ-BXD ngày 26/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ sự nghiệp môi trường thuộc Bộ Xây dựng và căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ Xây dựng được cấp có thẩm quyền giao, Bộ Xây dựng đề nghị như sau:

1. Các đơn vị đã được Bộ Xây dựng giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trong năm 2023 đề nghị báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, số kinh phí đã giải ngân đến hết ngày 20/5/2023 (theo mẫu Phụ lục kèm theo công văn này), nêu các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị để nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Các đơn vị nghiên cứu đề xuất các nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong năm 2024 và giai đoạn 2024-2026 từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của Bộ Xây dựng (theo biểu mẫu PL01-THDMNV và PL02-PĐXNV của Quyết định số 716/QĐ-BXD). Công văn thông báo đề xuất các nhiệm vụ năm 2024, giai đoạn 2024-2026 và biểu mẫu đăng ký của Quyết định số 716/QĐ-BXD được đăng tải tại mục Thông báo trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng: https://moc.gov.vn, hoặc http://khcnmt.xaydung.gov.vn.

Công văn báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp môi trường năm 2022-2023, phiếu đề xuất nhiệm vụ sự nghiệp môi trường và danh mục đề xuất các nhiệm vụ sự nghiệp môi trường năm 2024 và giai đoạn 2024-2026 đề nghị gửi về  Bộ Xây dựng (đầu mối là Vụ Khoa học công nghệ và môi trường) trước ngày 25/5/2023. Ngoài công văn và bản in biểu tổng hợp danh mục, thuyết minh đề cương chi tiết các nhiệm vụ đề xuất có đóng dấu, đề nghị gửi file vào địa chỉ email:  thanhhuyenbxd@gmail.com.

Mọi thông tin cần thiết liên hệ: Bà Nguyễn Thanh Huyền - Chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng; Địa chỉ: Số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: Cơ quan: 024.39760271, máy lẻ 128; Di động: 0978.212.617.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1806-BXD-VP_10052023.pdf

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1806/BXD-VP.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)