Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền năm 2023 của Bộ Xây dựng

Thứ hai, 27/02/2023 16:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/02/2023, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 113/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền năm 2023 của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch này nhằm thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; Phổ biến, tuyên truyền để toàn xã hội, nhất là người dân, các doanh nghiệp hiểu rõ về hệ thống thể chế chính sách, pháp luật, các quy định mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, qua đó tạo sự đồng thuận và ủng hộ cao trong dư luận xã hội đối với ngành Xây dựng.

Tuyên truyền, biểu dương các nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, những thành tựu của ngành Xây dựng để phát huy, nhân rộng; tạo động lực mới, nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.

Tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài Ngành để đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; cung cấp, định hướng thông tin kịp thời, đặc biệt đối với những sự kiện, vấn đề dư luận xã hội, báo chí quan tâm; Nội dung, hoạt động thông tin tuyên truyền có trọng tâm trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, bảo đảm hiệu quả truyền thông.

Phát huy trách nhiệm, vai trò của các đơn vị, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trong thực hiện công tác thông tin tuyên truyền; phân công rõ ràng trách nhiệm đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện.

Kế hoạch gồm những chuyên đề tuyên truyền trọng tâm như sau:

1. Thông tin tuyên truyền về hoạt động, công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Xây dựng

Thông tin tuyên truyền về tình hình triển khai và kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phát triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt là việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự  toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Quyết định số 66/QĐ-BXD ngày 17/02/2022 về Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết); Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

2. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong lĩnh vực xây dựng

Tập trung phổ biến tuyên truyền chính sách, hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng theo Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (Quyết định 121/QĐ-BXD ngày 22/3/2022)

Tổ chức truyền thông chính sách lớn có tác động đến xã hội trong quá trình xây dựng quy phạm pháp luật theo Quyết định 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Trọng tâm là 02 dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Chủ trương, định hướng và tiến độ xây dựng các dự án Luật điều chỉnh về quy hoạch đô thị và nông thôn; dự án Luật điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị; dự án Luật điều chỉnh về cấp, thoát nước; dự án Luật điều chỉnh về quản lý không gian ngầm.

3. Tuyên truyền về mục tiêu, định hướng, giải pháp thực hiện và những kết quả, chuyển biến trong công tác quản lý quy hoạch kiến trúc; Quản lý phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật.

Phổ biến, tuyên truyền về định hướng, giải pháp và sự chuyển biến về chất lượng trong công tác quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, quản lý kiến trúc.

Tập trung tuyên truyền về nhiệm vụ, kế hoạch, giải pháp, kết quả triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050 và Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng triển khai Nghị quyết 06-NQ/TW.

Tuyên truyền nhiệm vụ triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 và Đề án những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần 26 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

4. Tuyên truyền về nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng, chất lượng công trình xây dựng.

Trọng tâm phổ biến, tuyên truyền về nội dung, nhiệm vụ, kết quả thực hiện trong cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng; tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng thuận lợi để thu hút các nguồn lực, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

5. Tuyên truyền cơ chế, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở và thị trường bất động sản phát triển hiệu quả, lành mạnh, ổn định, tăng trưởng bền vững.

Tập trung tuyên truyền về những giải pháp tháo gỡ khó khăn, cân đối lại cung cầu, cơ cấu sản phẩm thị trường bất động sản, tăng nguồn cung, nhất là nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp; Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, Thành phố thuộc Trung ương;

Tuyên truyền về tình hình triển khai, kết quả thực hiện các chương trình hỗ trợ nhà ở trọng điểm, nhà ở phục vụ an sinh xã hội: Chương trình phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị; nhà ở cho công nhân khu công nghiệp; Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg; Chương trình cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại các đô thị nhất là tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh...

Thực hiện đợt truyền thông trọng điểm về 02 dự án Luật sửa đổi: Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

Thực hiện đợt truyền thông trọng điểm về Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 sau khi được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Công bố thông tin về tình hình thị trường bất động sản theo quy định pháp luật (hàng quý).

6. Phổ biến, tuyên truyền về nhiệm vụ, giải pháp cân đối cung - cầu, bình ổn thị trường vật liệu xây dựng; Mục tiêu, giải pháp triển khai “Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến 2050”; “Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung tại Việt Nam đến năm 2030” và “Đồ án an ninh kinh tế trong lĩnh vực vật liệu xây dựng”.

7. Tuyên truyền về công tác hợp tác, hội nhập kinh tế quốc tế của ngành Xây dựng:

Truyền thông về vai trò của Bộ Xây dựng là Chủ tịch ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Cu Ba; ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Angieri; Chủ động tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình cam kết của Chính phủ và của Ngành Xây dựng; Triển khai các Hiệp định CPTPP, EVFTA, RCEP, hợp tác trong ASEAN; hoạt động của Diễn đàn đô thị Việt Nam (VUF)...

8. Tuyên truyền về nhiệm vụ, giải pháp và kết quả thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nưóc do Bộ Xây dựng làm đại diện và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tới mục tiêu tuân thủ pháp luật, chống thất thoát lãng phí, tối đa hóa lợi ích nhà nước và lợi ích người lao động.

9. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng và các hoạt động của Bộ, của Thanh tra Bộ trong công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện đợt tuyên truyền trọng điểm về những thành quả, đóng góp của ngành Xây dựng trong 65 năm thành lập và phát triển, gắn với các giai đoạn xây dựng, phát triển của đất nước

Tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Ngành; Tuyên truyền, biểu dương các nhân tố tích cực, các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong lao động, sản xuất.

11. Thông tin tuyên truyền về những vấn đề theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông; những vấn đề khác được dư luận xã hội, báo chí quan tâm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng đưa ra các giải pháp để thực hiện Kế hoạch, đó là:

1. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Báo chí năm 2016; Nghị định phát ngôn của Chính phủ và Quy chế phát ngôn của Bộ Xây dựng; Quy chế hoạt động của Bộ phận thường trực chỉ đạo xử lý thông tin báo chí Bộ Xây dựng.

2. Thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền phù hợp với định hướng, mục tiêu, các nhiệm vụ quan trọng của Bộ trong năm 2023; đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin của xã hội cũng như của các cơ quan thông tấn, báo chí; đa dạng hoá các loại hình truyền thông, tăng cường sự chủ động, linh hoạt, nhạy bén, ứng dụng công nghệ để đáp ứng yêu cầu công tác thông tin tuyên truyền trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 5.0 hiện nay.

3. Tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài Ngành để thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền bảo đảm kịp thời, hiệu quả trong định hướng thông tin; Phát huy, tăng cường trao đổi, phối hợp thông tin tuyên truyền với các cơ quan báo chí đã ký kết là Báo Nhân dân; Đài Truyền hình Việt Nam (VTV); Tiếp tục xây dựng Kế hoạch phối hợp công tác thông tin, truyền thông giữa Bộ Xây dựng và các cơ quan báo chí như cổng thông tin điện tử Chính phủ; Thông tấn xã Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Truyền hình Quốc hội...; Nghiên cứu, tham mưu xây dựng các sản phẩm truyền thông mang tính thường xuyên, định kỳ, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin của người dân và xã hội về các lĩnh vực hoạt động của Bộ, ngành Xây dựng.

4. Các đơn vị thuộc Bộ chủ động lập kế hoạch, bố trí nguồn lực để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ truyền thông cụ thể; kết hợp ưu tiên lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, đề án, dự án, khuyến khích nguồn kinh phí huy động từ các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp cho công tác thông tin tuyên truyền; Thiết lập đầu mối phụ trách công tác truyền thông của các đơn vị thuộc Bộ; Phát huy vai trò của Bộ phận thường trực chỉ đạo xử lý thông tin báo chí của Bộ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27/02/2023.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 113/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)