Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang về công tác quy hoạch

Thứ tư, 08/02/2023 16:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3046/SXD-QHKT ngày 05/12/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang về việc xin ý kiến hướng dẫn về công tác quy hoạch.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 378/BXD-QHKT có ý kiến như sau:

Theo báo cáo tại văn bản số 3046/SXD-QHKT, khu vực Đông Nam huyện Tân Phước thuộc một phần phạm vi ranh giới hành chính của 04 xã: Tân Lập 1, Tân Lập 2, Phước Lập, Tân Hòa Thành đã được UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tại Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 25/3/2008. Do đó, UBND tỉnh Tiền Giang cần chỉ đạo rà soát, đánh giá quá trình triển khai thực hiện theo quy hoạch nêu trên, làm cơ sở xây dựng phương án phát triển phù hợp trong giai đoạn tới.

Theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030, tại khu vực Đông Nam huyện Tân Phước không dự kiến phát triển đô thị mới; Theo dự thảo Quy hoạch tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã lấy ý kiến Bộ Xây dựng tại văn bản số 5924/UBND-TH ngày 28/10/2022, huyện Tân Phước và các xã Tân Lập 1, Tân Lập 2, Phước Lập, Tân Hòa Thành được tiếp tục định hướng phát triển là các đơn vị huyện và xã ở nông thôn.

Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng quy định: “3. Các vùng liên huyện trong một tỉnh, các vùng huyện được lập quy hoạch xây dựng vùng theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng các tỉnh (Sở Quy hoạch - Kiến trúc các thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh), đáp ứng yêu cầu quản lý, làm cơ sở lập quy hoạch xây dựng các khu chức năng, các quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch chung các đô thị thuộc huyện.”. 

Do đó, việc lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Phước là phù hợp với quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng. Nội dung của quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Phước cần đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý phát triển tại địa phương; phù hợp, thống nhất với phương án quy hoạch tỉnh Tiền Giang đang tổ chức lập và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 378/BXD-QHKT.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)