Hướng dẫn một số nội dung về lập quy hoạch phân khu đô thị mới và quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp

Thứ tư, 08/02/2023 16:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 08/02/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 375/BXD-QHKT gủi Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình hướng dẫn một số nội dung về lập quy hoạch phân khu đô thị mới và quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp.

1. Về việc lập quy hoạch phân khu tại các đô thị mới

- Khoản 1 Điều 18 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định: “Quy hoạch phân khu được lập cho các khu vực trong thành phố, thị xã và đô thị mới.”

- Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị quy định: “Các khu vực trong thành phố, thị xã phải được lập quy hoạch phân khu để cụ thể hóa quy hoạch chung, làm cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng và lập quy hoạch chi tiết.”

- Điều 17 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP đã quy định nội dung đồ án quy hoạch chung thị trấn, đô thị loại V chưa được công nhận là thị trấn; Điều 18 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP quy định nội dung đồ án quy hoạch chung đô thị mới được thực hiện theo quy định như đối với quy hoạch chung thành phố, thị xã thuộc tỉnh.

Các đô thị Quỳnh Ngọc, An Đồng như nêu tại văn bản số 1658/SXD-QHKT đã được lập quy hoạch chung đô thị theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP để làm cơ sở quản lý, phát triển, đánh giá phân loại đô thị theo tiêu chí đô thị loại V và hình thành thị trấn trong tương lai thì các khu vực trong đô thị được lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết để cụ thể hóa quy hoạch chung đã được phê duyệt, làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng và cấp phép xây dựng.

2. Về việc lấy ý kiến đối với quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp

- Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về quản lý phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế quy định: “1. Quy hoạch xây dựng khu công nghiệp gồm: quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp, quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp và quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp (nếu cần). Quy hoạch xây dựng khu công nghiệp được lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định tại Nghị định này.”

- Điểm a khoản 2 Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng quy định “a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt đối với các đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng; các đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng có quy mô trên 200 ha.”.

Căn cứ quy định pháp luật nêu trên, UBND cấp tỉnh cần lấy kiến Bộ Xây dựng về quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp thuộc khu kinh tế Thái Bình (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tại Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 28/10/2019) trước khi phê duyệt theo quy định pháp luật về xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 375/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)