Áp dụng chỉ tiêu sử dụng đất đối với đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Bà Rịa tỷ lệ 1/10.000

Thứ tư, 08/02/2023 16:56
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 08/02/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 389/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu về việc áp dụng chỉ tiêu sử dụng đất đối với đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Bà Rịa tỷ lệ 1/10.000.

Tại mục 1.5.4.1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN01:2021/BXD quy định: “Đất khu vực phát triển đô thị phải được tính toán, dự báo theo khả năng phát triển theo từng giai đoạn quy hoạch. Chỉ tiêu đất dân dụng phải được tính toán lựa chọn theo đặc thù từng đô thị đảm bảo nguyên tắc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ được tài nguyên thiên nhiên có giá trị;”.

Tại bảng 2.1 Quy chuẩn QCVN01:2021/BXD quy định: “Trong trường hợp quy hoạch đô thị có tính đặc thù có thể lựa chọn chỉ tiêu khác với quy định tại Bảng 2.1 nêu trên, nhưng phải có các luận chứng đảm bảo tính phù hợp và phải nằm trong ngưỡng 45 - 100 m2/người.”.

Tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/ 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị quy định: “2. Đô thị có yếu tố đặc thù thì việc đánh giá các tiêu chuẩn tại Bảng 1A, tiêu chuẩn 3 tại Bảng 1B, tiêu chuẩn 1 tại mục II.1 của Bảng 5A tại Phụ lục 1 của Nghị quyết này được thực hiện theo quy định đối với loại đô thị tương ứng.; “3. Chỉ áp dụng một trong các quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này để đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn khi thực hiện phân loại đô thị đối với từng đô thị cụ thể và áp dụng khi các tiêu chuẩn chưa đạt mức tối thiểu theo quy định.”.

Căn cứ quy định pháp luật nêu trên, đô thị có yếu tố đặc thù được quy định tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 là để đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn khi thực hiện phân loại đô thị và không là cơ sở để đánh giá tiêu chuẩn về đất dân dụng bình quân đầu người. Việc lựa chọn chỉ tiêu đất dân dụng trong đồ án quy hoạch chung đô thị cần tuân thủ các quy định tại quy chuẩn QCVN01:2021/BXD, phù hợp với đặc thù phát triển của từng đô thị; đảm bảo công tác triển khai thực hiện quy hoạch là khả thi và sử dụng đất đô thị tiết kiệm, hiệu quả.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 389/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)