Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ

Thứ hai, 27/02/2023 16:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/02/2023, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 110/QĐ-BXD về việc Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch gồm các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Tập trung công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng

Nâng cao năng lực, hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu, hoàn thiện thể chế về quy hoạch đô thị và nông thôn nhằm nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch đô thị, nông thôn và Chương trình phát triển đô thị, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong xã hội phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn nhằm tạo hành lang pháp lý tốt nhất để tổ chức thực hiện công tác quy hoạch đô thị và nông thôn, đồng bộ với pháp luật về quy hoạch tại vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Hoàn thiện và tổ chức thực hiện Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với đặc điểm, điều kiện phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long

Tổ chức lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch nghành quốc gia; lồng ghép các nội dung quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 2/3/2021 vào Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia.

Tổ chức lấy ý kiến các đơn vị liên quan, báo cáo lãnh đạo Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định pháp luật về quy hoạch.

Báo cáo tình hình thực hiện Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ vào năm 2025.

Tổng kết thực hiện Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ và khu vực bị sạt lở

Tổng kết tình hình thực hiện việc xây dựng cụm tuyến dân cư giai đoạn 2018-2025 tại vùng đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp cho giai đoạn tiếp theo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào năm 2023.

Lập Đề án xây dựng các nhà máy nước quy mô vùng

Rà soát, đánh giá thực trạng công tác cấp nước khu vực đồng bằng sông Cửu Long, việc thực hiện theo quy hoạch, điều chỉnh cục bộ quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 2140/QĐ-TTg ngày 08/11/2016, Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 02/3/2021).

Theo dõi, giám sát tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh cho người dân tại đô thị, nông thôn khu vực đồng bằng sông Cửu Long đạt được các mục tiêu theo Nghị quyết 78/NQ-CP.

Lập Đề án xây dựng các nhà máy nước quy mô vùng phù hợp với quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 08/2/2022, trình Thủ tướng Chính phủ vào năm 2023.

Quán triệt, tuyên truyền, tạo sự thống nhất, đồng thuận của toàn ngành trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình và kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng

Tổ chức quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng tầm tư duy và tạo quyết tâm cao về nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, phổ biến thông tin về Nghị quyết số 13-NQ/TW với quy mô sâu rộng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng các phương thức truyền thông để đạt hiệu quả cao nhất.

Các đơn vị thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất, toàn diện nhiệm vụ theo kế hoạch, giải pháp đã được đề ra tại các Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ và các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Kế hoạch hành động này của Bộ; xây dựng kế hoạch cụ thể hoặc lồng ghép với các nhiệm vụ, đề án, chương trình thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị để tổ chức thực hiện bảo đảm đồng bộ, hiệu quả; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 05/12/2022, gửi Vụ Quy hoạch - Kiến trúc để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn, phát triển đô thị, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật tại các  địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long để kịp thời chỉ đạo, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 110/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)