Hướng dẫn áp dụng hệ số chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thứ hai, 30/01/2023 16:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/01/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 253/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn việc áp dụng hệ số điều chỉnh đối với chi phí quản lý dự án.

Theo đó, việc áp dụng quy định pháp luật về xây dựng tương ứng với thời điểm thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Đối với dự án đầu tư xây dựng, giai đoạn từ 01/3/2017 đến 14/02/2020 chi phí quản lý dự án được xác định theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; giai đoạn 15/02/2020 đến 14/10/2021 chi phí quản lý dự án được xác định theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Hiện nay, theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để tổ chức quản lý và thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án, kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng và quyết toán vốn đầu tư xây dựng. Chi phí quản lý dự án được xác định theo quy định tại mục 1 chương I phần II  Phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng. Mục 1.4 chương I phần II Phụ lục số VIII kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD quy định: “Trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để trực tiếp quản lý dự án, chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại bảng 1.1 Phụ lục số VIII kèm theo Thông tư này và điều chỉnh với hệ số k=0,8”.

Đối với Ban quản lý dự án được thành lập theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án được giao không thuộc trường hợp quy định tại mục 1.4 chương I phần II Phụ lục số VIII kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD thì chi phí quản lý dự án áp dụng hệ số 1,0. Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_253-BXD-KTXD_30012023.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 253/BXD-KTXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)