Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Sóc Trăng gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Thứ hai, 30/01/2023 16:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Sóc Trăng gửi đến qua văn bản số 1418/BDN ngày 07/11/2022 của Ban Dân nguyện với nội dung kiến nghị: “Đề nghị bổ sung quy định về quy trình xác định chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật và chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng để thanh toán cho nhà đầu tư khi bàn giao lại quỹ đất ở 20% trong dự án cho Nhà nước”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 256/BXD-QLN trả lời như sau:

Liên quan đến chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật và chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng để thanh toán cho nhà đầu tư khi bàn giao lại quỹ đất ở 20% để xây dựng nhà ở xã hội trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị cho Nhà nước, pháp luật về nhà ở đã có nội dung quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, cụ thể là:

5. Trường hợp Nhà nước sử dụng quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội bằng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công thì chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có trách nhiệm đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi bàn giao quỹ đất này cho Nhà nước.

Khi chủ đầu tư bàn giao quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội cho Nhà nước thì số tiền đền bù giải phóng mặt bằng theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với quỹ đất 20% này (nếu có) sẽ được trừ vào nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) mà chủ đầu tư phải nộp của dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị đó.

Đối với chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các khoản chi phí hợp lý khác theo quy định của pháp luật mà chủ đầu tư đã thực hiện đối với quỹ đất 20% phải bàn giao sẽ được ngân sách nhà nước hoàn trả theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.”.

Tuy nhiên, các quy định về xác định chi phí hạ tầng kỹ thuật, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng đã được quy định, hướng dẫn cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan. Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến của cử tri để nghiên cứu, phối hợp xây dựng các quy định cụ thể hơn để xác định chi phí hạ tầng kỹ thuật, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng như ý kiến của cử tri.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 256/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)