Bộ Xây dựng cho ý kiến việc lập hồ sơ triển khai các khu tái định cư của Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ tư, 18/01/2023 17:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/01/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 206/BXD-HĐXD gửi UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị hướng dẫn việc lập hồ sơ triển khai các khu tái định cư của Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

1. Việc triển khai dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng:

Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 60/2022/QH15 ngày 16/6/2022.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 25/7/2022 về triển khai Nghị quyết số 60/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Đầu tư công quy định: “Trường hợp thực sự cần thiết tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, đối với dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội xem xét, quyết định; đối với dự án nhóm A do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Việc tách riêng dự án độc lập được thực hiện khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A.”. Tuy nhiên, Nghị quyết số 60/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đã phân chia Dự án thành 04 dự án thành phần nhưng không quy định việc tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng của Dự án thành dự án độc lập.

Do việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng không được tách thành dự án độc lập, nên theo quy định của pháp luật về xây dựng các khu tái định cư được xác định là hạng mục trong Dự án thành phần 4 và có đủ cơ sở để triển khai thực hiện.

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng được thực hiện đối với toàn bộ dự án, từng dự án thành phần, từng công trình xây dựng hoặc một số công trình xây dựng theo giai đoạn thực hiện, phân kỳ đầu tư của dự án nhưng phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các kết quả thẩm định và phù hợp với tiến độ dự án tại quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án.

2. Về vướng mắc với quy định tại Điều 26 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014.

Luật Đầu tư công (Luật số 39/2019/QH14) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

Tại khoản 2 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật số 80/2015/QH13) quy định: “2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

Trường hợp cần thiết, đề nghị UBND tỉnh Sóc Trăng tham vấn ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với nội dung này.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_206-BXD-HDXD_18012023.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 206/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)