Bộ Xây dựng cho ý kiến đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực phía Bắc trục Trung tâm Lăng Cô đến khu vực núi Giòn, tại xã Lộc Vĩnh và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 19/01/2023 16:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 12750/UBND-QHXT ngày 01/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị có ý kiến đối với đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực phía Bắc trục Trung tâm Lăng Cô đến khu vực núi Giòn, tại xã Lộc Vĩnh và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 225/BXD-QHKT có ý kiến như sau:

Về căn cứ pháp lý và trình tự lập quy hoạch: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo tổ chức lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực phía Bắc trục Trung tâm Lăng Cô đến khu vực núi Giòn, tại xã Lộc Vĩnh và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế để làm cơ sở pháp lý triển khai các bước tiếp theo là đúng trình tự quy định hiện hành về quy hoạch xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển không gian của khu vực xác định trong Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 1771/QĐ-TTg ngày 05/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ (viết tắt là QHC 1771) và Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 08/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô (viết tắt là ĐCCB 995).

Đồ án quy hoạch cơ bản tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; các Nghị định của Chính phủ: số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng và Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 31/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015; Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù và Nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 2635/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bộ Xây dựng lưu ý một số góp ý cụ thể để hoàn thiện đồ án: Rà soát, thuyết minh rõ về diện tích lập Đồ án quy hoạch là 525,29 ha lớn hơn so với Nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt là khoảng 516 ha, báo cáo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét, quyết định theo quy định pháp luật.

Đồ án quy hoạch cần đảm bảo phù hợp với ranh giới, định hướng phát triển không gian, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật khung đã được xác định trong QHC 1771 và ĐCCB 995; phù hợp với các chỉ tiêu quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD, tuân thủ các quy định pháp luật về đất đai, nông nghiệp, lâm nghiệp, môi trường biển và hải đảo, bảo vệ môi trường, xây dựng và nhà ở.

Đồ án quy hoạch có xác định 04 trục tiếp cận không gian ven biển kết nối từ đường Phú Gia, đảm bảo không gian phát triển du lịch cộng đồng. Tuy nhiên cần nghiên cứu bổ sung các quỹ đất công cộng, thương mại dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ của người dân và khách du lịch ở các khu vực khác trong Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô.

Về thành phần hồ sơ:  Đề nghị bổ sung dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch được duyệt.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm về: Tính chính xác tại nội dung đánh giá hiện trạng, thực trạng phát triển khu vực lập quy hoạch; thống kê, đánh giá về các dự án đầu tư xây dựng trong phạm vi lập quy hoạch (tính pháp lý, số lượng, tình hình, mức độ triển khai thực hiện), không để xảy ra các chồng chéo, tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_225-BXD-QHKT_19012023.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 225/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)