Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Xây dựng

Thứ ba, 03/01/2023 10:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/12/2022, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã ký ban hành Quyết định 1363/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Xây dựng.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (sau đây gọi tắt là CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ CCHC trong lĩnh vực xây dựng; bảo đảm sự quản lý điều hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trong giai đoạn 2021 - 2030; Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 của Bộ Xây dựng và hoàn thành các nhiệm vụ của Bộ Xây dựng theo Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023. Trong đó tập trung thực hiện các trọng tâm cải cách hành chính theo chỉ đạo chung của Chính phủ là: Cải cách thể chế; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Về Kế hoạch chi tiết cải cách hành chính năm 2023 tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành gồm các nhiệm vụ: Xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024; Bám sát mục tiêu và nhiệm vụ CCHC để chỉ đạo Tổ chức thực hiện, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra; Xác định trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ đối với công tác CCHC; Triển khai công tác thông tin tuyên truyền về CCHC trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng, báo chí và các hình thức tuyên tuyền khác; Tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC và kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Tập trung nguồn lực tài chính để phục vụ hiệu quả các chương trình, kế hoạch CCHC của Bộ; Thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; Trả lời kiến nghị của cá nhân, tổ chức để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thể chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

2. Về cải cách thể chế gồm các nhiệm vụ: Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Phổ biến giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp; Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng.

3. Về cải cách thủ tục hành chính gồm các nhiệm vụ: Kiểm soát và cải cách quy định thủ tục hành chính; Kiểm soát và cải cách việc thực thi TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp; Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính; Các nhiệm vụ cụ thể khác liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính

4. Về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19- NQ/TW và các quy định của Chính phủ, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bên trong của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, bảo đảm các tiêu chí về thành lập tổ chức theo quy định của Chính phủ; Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công lập thuộc ngành Xây dựng; Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch định hướng mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Xây dựng; Xây dựng Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Xây dựng và Kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên của Bộ Xây dựng; Xây dựng Quyết định giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên của Bộ Xây dựng; Xây dựng Quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Bộ Xây dựng; Thực hiện vị trí việc làm theo Danh mục vị trí việc làm được Trung ương phê duyệt và Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Về nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức viên chức; Tiếp tục công tác đánh giá công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ; Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Bộ Xây dựng; Tích cực hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổ chức thực hiện các Đề án, Kế hoạch, Quy hoạch đã được phê duyệt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời, tăng cường quản lý các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Xây dựng phù hợp với định hướng phát triển đào tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo cán bộ pháp luật đáp ứng nhu cầu của xã hội; Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Bộ Xây dựng theo yêu cầu khung năng lực vị trí việc làm. Đẩy mạnh việc thực hiện luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý theo kế hoạch của Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng; Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với chức danh cán bộ trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo quy định. Thực hiện chủ trương biệt phái công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ để tập trung thực hiện các nhiệm vụ lớn, cấp bách của Bộ; Thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, vừa bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, vừa tạo động lực cho công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết, văn minh; Nghiên cứu, sửa đổi Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Xây dựng phù hợp với Nghị định số 89/NĐ-CP ngày 18/10/2022 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

6. Về nhiệm vụ cải cách tài chính công: Tăng cường công tác hướng dẫn. kiểm tra, giám sát, báo cáo định kỳ, chuyên đề việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công; công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các đơn vị trực thuộc Bộ; đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công; Tiếp tục sửa đổi, bổ sung; triển khai thực hiện Quyết định số 162/QĐ-TTg ngày 31/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý; Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; Thực hiện kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán nhà nước theo Quyết định số 1482/QĐ-KTNN ngày 02/12/2022 của Tổng Kiểm toán nhà nước; Triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn Luật; Thực hiện các nhiệm vụ về công tác quản lý tài chính, tài sản tại các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu: Xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phẩn hóa; xác định giá trị vốn nhà nước tại thời điểm bàn giao vốn nhà nước sang công ty cổ phần; giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp.

7. Về nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số: Tiếp tục nâng cấp hạ tầng CNTT; đảm bảo an ninh bảo mật các HTTT, Cơ sở dữ liệu của Bộ Xây dựng; Kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Nâng cấp Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Xây dựng; Nâng cấp HTTT nhà ở và thị trường bất động sản; Triển khai thí điểm ứng dụng GIS trong công khai thông tin quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; Triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; Duy trì và phát triển các Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng; Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO theo tiêu chuẩn quốc gia tại các đơn vị hành chính trực thuộc Bộ.

Về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

1. Nội dung kiểm tra gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy và cải cách công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các đơn vị, Tổ Kiểm tra sẽ thực hiện kiểm tra những nội dung trọng tâm của đơn vị.

2. Đối tượng kiểm tra: Các cục, vụ, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ; danh sách các đối tượng được kiểm tra sẽ ban hành kèm theo Quyết định thành lập Tổ Kiểm tra.

3. Thời gian và địa điểm: Thời gian dự kiến thực hiện kiểm tra: Trong quý III năm 2023; chi tiết lịch kiểm tra tại từng đơn vị sẽ thông báo sau khi có Quyết định thành lập Tổ Kiểm tra.

Hình thức kiểm tra: Trực tiếp tại các đơn vị.

4. Thành phần thực hiện kiểm tra:

Tổ Kiểm tra gồm: Tổ trưởng (Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ); Tổ phó (Đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ) và các tổ viên (đại diện lãnh đạo và chuyên viên 06 đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Bộ và Trung tâm Thông tin).

Thành phần đơn vị được kiểm tra: Lãnh đạo đơn vị, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ có liên quan.

Về Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

1. Nội dung tuyên truyền:

a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như của Bộ Xây dựng.

b) Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Xây dựng trong giai đoạn 2021-2030.

c) Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

d) Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 và Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Bộ Xây dựng; trong đó tập trung thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản sau:

- Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính của Bộ;

- Cải cách thể chế: Hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Cải cách thủ tục hành chính (TTHC): Hoạt động kiểm soát việc quy định TTHC; rà soát, đơn giản hóa TTHC; công khai, minh bạch thủ tục hành chính, trọng tâm là các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; tình hình triển khai và kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức;

- Cải cách tổ chức bộ máy và cải cách công vụ theo hướng sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức;

- Cải cách tài chính công: Tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ; kiểm soát thực hiện quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công;

- Công tác xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử: Kết quả hiện đại hóa hành chính của Bộ mà trọng tâm là kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý nhà nước của Bộ; tình hình triển khai và kết quả thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng.

đ) Kết quả thực hiện Chỉ số CCHC và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với Bộ Xây dựng năm 2022.

e) Phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng những điển hình tiên tiến, sáng kiến CCHC và kết quả đạt được trong công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

2. Hình thức tuyên truyền:

a) Tuyên truyền thông qua các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử); Cổng/trang thông tin điện tử của Bộ, của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

b) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

c) Tổ chức các cuộc hội thảo/tọa đàm về kết quả CCHC của Bộ và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng CCHC, chỉ số CCHC của Bộ Xây dựng.

d) Lồng ghép nội dung CCHC, kiểm soát TTHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như các hoạt động truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính.

Thứ trưởng yêu cầu: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ theo các nhiệm vụ được triển khai; Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính hàng quý, 6 tháng và năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, gửi về Vụ Tổ chức cán bộ. Báo cáo hàng quý gửi trước ngày 16 của tháng cuối cùng của quý; Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo và kiến nghị với Lãnh đạo Bộ các biện pháp cần thiết để đảm bảo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Xây dựng được thực hiện đồng bộ và hiệu quả.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1363/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)