Sửa đổi nguyên tắc chung về đoàn ra của Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Xây dựng

Thứ năm, 24/11/2022 18:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/11/2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1088/QĐ-BXD về việc sửa đổi Nguyên tắc chung về đoàn ra của Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Xây dựng.

Theo Quyết định, sửa đổi Khoản 4, Điều 16 của Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 149/QĐ-BXD ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng như sau:

“4. Căn cứ đề án, đề cương, kế hoạch hoạt động đối ngoại, kế hoạch đoàn ra, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và đề xuất của các đơn vị, Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chủ trì báo cáo Bộ trưởng về chủ trương, mục đích, yêu cầu, thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình, thành phần và nguồn tài chính đoàn đi công tác nước ngoài. Thực hiện theo các nguyên tắc sau:

- Thời gian mỗi chuyến đi công tác cần phải tính toán kỹ lưỡng, chặt chẽ, trên cơ sở đám báo yêu cầu công việc, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

- Thực hiện đúng quy định đi công tác nước ngoài không quá 02 lần trong một năm (trường hợp có yêu cầu đột xuất do nhiệm vụ cấp trên giao hoặc do công việc thật cần thiết, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định); không sử dụng nguồn kinh phí doanh nghiệp tổ chức, đài thọ; không gợi ý doanh nghiệp mời hoặc các doanh nghiệp nước ngoài mời đích danh.

- Không bố trí 02 lãnh đạo Bộ cùng tham gia một đoàn đi công tác nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Không được tham gia các đoàn đi công tác nước ngoài do các doanh nghiệp tổ chức và đài thọ hoặc do các doanh nghiệp nước ngoài mời đích danh.

- Tổ chức thành phần đoàn đi gọn nhẹ theo đúng quy định. Cán bộ tham gia đoàn phải đúng người, đúng việc, có tính đến nhu cầu đào tạo cán bộ. Không đưa thân nhân đi trong đoàn công tác, trường hợp đặc biệt hoặc do yêu cầu công tác cần có phu nhân hoặc phu quân đi cùng thì phải được cấp có thẩm quyền quyết định.

- Không tổ chức các chuyến tham quan, du lịch nước ngoài cho cán bộ, công chức, viên chức bằng ngân sách nhà nước; không tổ chức chiêu đãi, mời cơm ở nước ngoài (trừ trường hợp đặc biệt cần thiết và được phép tổ chức theo thẩm quyền và theo qy định).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/11/2022; các nội dung khác của Quyết định số 149/QĐ-BXD ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Xây dựng không thay đổi.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1088/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)