Hướng dẫn khó khăn vướng mắc về “cơ quan thẩm định; Thông qua HĐND tỉnh quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn”

Thứ ba, 22/11/2022 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5310/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang đề nghị giải đáp hướng dẫn khó khăn vướng mắc về “cơ quan thẩm định; Thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn”.

Về phân cấp, ủy quyền: Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc đã quy định cụ thể việc phân cấp, ủy quyền lập và phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn (khoản 1 Điều 8 và khoản 5 Điều 9).

Theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Luật Kiến trúc năm 2019: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng quy chế quản lý kiến trúc và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi ban hành”. Việc trình Hội đồng nhân dân cùng cấp (cấp tỉnh) thông qua quy chế trước khi ban hành thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Về tích hợp quy chế vào nội dung đồ án quy hoạch chung xã: Căn cứ Điều 13 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc, Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn được lập riêng theo quy định tại khoản 1 Điều này hoặc được tích hợp nội dung vào đồ án quy hoạch chung xây dựng xã.

Tại điểm d khoản 2 Điều 34 Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng ban hành Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn quy định: Nội dung Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn (tích hợp theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc).

Sở Xây dựng Hà Giang cần căn cứ quy định pháp luật về kiến trúc, pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương để tham mưu dự thảo Quy định phân cấp, ủy quyền đối với quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn đảm bảo phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5310-BXD-QHKT_22112022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5310/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)