Định mức dự toán phục vụ việc xác định dự toán xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn Nha Trang – Sài Gòn

Thứ sáu, 04/11/2022 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 04/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 4964/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án đường sắt - Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn đối với các định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh phục vụ việc xác định dự toán xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh.

1. Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Dự án) sử dụng vốn đầu tư công, do Ban Quản lý dự án đường sắt được Bộ Giao thông vận tải giao làm chủ đầu tư. Việc xây dựng định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán để áp dụng lập dự toán xây dựng công trình thuộc dự án thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hướng dẫn xác định tại Phụ lục III Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng. Theo đó:

- Tổ chức, cá nhân lập dự toán có trách nhiệm lập danh mục và xác định các định mức mới, định mức điều chỉnh; cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm thẩm định về danh mục và phương pháp xác định định mức trong quá trình thẩm định dự toán xây dựng tuân thủ theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 13 và điểm b khoản 4 Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP;

- Chủ đầu tư có trách nhiệm xem xét, quyết định việc sử dụng các định mức này làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, tài liệu và kết quả tính toán xác định định mức.

2. Một số ý kiến về hồ sơ, danh mục định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh để áp dụng cho công trình gửi kèm theo văn bản số 2430/BQLDAĐS-DA4

Hồ sơ xây dựng định mức gửi xin ý kiến gồm kết quả xác định định mức và thuyết minh công tác xác định định mức dự toán phục vụ lập dự toán xây dựng gói thầu XL-NTSG2-2 thuộc Dự án. Đề nghị Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn rà soát, đối chiếu với các thành phần hồ sơ theo quy định hướng dẫn tại Phụ lục III Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng để hoàn thiện, bổ sung.

Về danh mục định mức dự toán gửi xin ý kiến (gồm 23 định mức, trong đó có 18 định mức cho các công tác sửa chữa đường sắt và 05 định mức cho công tác thông tin tín hiệu đường sắt):

Một số định mức tương tự đã có trong các tập định mức được Bộ Xây dựng công bố, tái bản công bố nhiều lần trong các giai đoạn trước. Tuy nhiên, sau khi rà soát theo yêu cầu của Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017), các định mức này không có trong danh mục được ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 (nay được thay thế bởi Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021). Vì vậy, quá trình thiết kế, lập dự toán, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn cần rà soát, so sánh, đánh giá các giải pháp, công nghệ, biện pháp thi công…có thể áp dụng cho các công tác này để lựa chọn phương án tối ưu, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu của thiết kế, đặc thù của công trình, làm căn cứ để xác định danh mục định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh để áp dụng cho công trình theo quy định tại khoản 1,2  Điều 21, Nghị định 10/2021/NĐ-CP.

Về phương pháp xác định định mức: Theo thuyết minh xác định định mức, định mức dự toán được xác định trên cơ sở hồ sơ thiết kế; rà soát, so sánh biện pháp thi công, yêu cầu kỹ thuật của các công tác thi công dự kiến của công trình với các công tác đã được thực hiện ở công trình tương tự; hao phí định mức một số công tác chủ yếu xác định theo định mức công tác sửa chữa đường sắt đã được Bộ Xây dựng công bố trước đây.

Đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn nghiên cứu, thực hiện theo các nội dung hướng dẫn tại mục I, II - Phụ lục III “Xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán và rà soát, cập nhật hệ thống định mức” kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021.

Về thành phần nội dung, hao phí định mức:

- Nội dung của định mức đã được quy định đầy đủ các thành phần theo quy định (gồm: tên, đơn vị tính, thành phần công việc, bảng định mức, một số nội dung ghi chú áp dụng, hoặc quy định hệ số điều chỉnh định mức đối với các trường hợp khác các nội dung quy định trong định mức).

- Một số nội dung cần lưu ý: Về tên định mức: đề nghị rà soát, thể hiện rõ công nghệ xây dựng, biện pháp thi công, yêu cầu kỹ thuật của công tác được xác định định mức. Ví dụ: tên định mức một số công tác lắp đặt tà vẹt (gỗ; bê tông; cóc đàn hồi; composite) trong danh mục chưa có sự thống nhất với loại tà vẹt nêu tại mục I Phần II báo cáo thuyết minh xác định định mức.

+ Rà soát quy định đầy đủ phạm vi áp dụng cụ thể đối với các định mức, để thuận tiện trong quản lý và xác định dự toán.

+ Về hao phí định mức: theo thuyết minh tổ chức thi công và biện pháp thi công của dự án, các công tác thi công sửa chữa đường sắt của dự án được triển khai thi công với khối lượng lớn, phương án tổ chức thi công thực hiện theo từng đoạn 500m, biện pháp thi công dự kiến có sử dụng máy móc thiết bị. Tại hồ sơ gửi kèm theo, hao phí định mức một số công tác của dự án được xác định tương đương với hao phí định mức một số công tác tương tự đã được Bộ Xây dựng công bố trước đây. Tuy nhiên, định mức cho một số công tác sửa chữa đường sắt được công bố trước đây thường chỉ áp dụng đối với các công trình đang khai thác, sử dụng có quy mô nhỏ, sử dụng biện pháp thi công bằng thủ công là chủ yếu, không áp dụng cho các công trình sửa chữa lớn. Do đó, đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn rà soát, tính toán hao phí định mức trong hồ sơ cho phù hợp với quy mô, khối lượng thực hiện và công nghệ, biện pháp, điều kiện thi công các công tác này, bảo đảm phương án tối ưu, hiệu quả.

Hồ sơ định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh sau khi hoàn thiện, bổ sung do Chủ đầu tư xem xét quyết định sử dụng ở bước lập dự toán xây dựng công trình. Quá trình thi công xây dựng, đề nghị Chủ đầu tư tổ chức, khảo sát, thu thập số liệu từ quá trình thi công thực tế, chuẩn xác lại các nội dung của định mức (gồm quy định áp dụng, thành phần công việc, thành phần hao phí, đơn vị tính, trị số định mức...) và gửi hồ sơ báo cáo kết quả xác định định mức về Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải để phục vụ cho việc rà soát, hoàn thiện hệ thống định mức xây dựng và cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu định mức, giá xây dựng.

3. Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông tại Thông tư số 44/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông đã được Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát và ban hành sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng (văn bản số 5795/BXD-KTXD ngày 03/12/2020). Việc sử dụng, điều chỉnh các định mức dự toán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để lập dự toán thực hiện theo quy định tại điều 20, 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4964-BXD-KTXD_04112022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4964/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)