Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An

Thứ năm, 27/10/2022 16:54
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/10/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 4827/BXD-KTXD gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An.

Theo nội dung tại mục I.1.3 của dự thảo kèm theo văn bản số  7065/BKHĐT-KTNN, thì trường hợp điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An được áp dụng theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và pháp luật liên quan. Vì vậy, với những nội dung nêu tại mục II của dự thảo, đề nghị Bộ Kế hoạch và đầu tư đối chiếu quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 để xem xét, phân loại dự án cho phù hợp, làm cơ sở hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án tuân thủ quy định pháp luật.

Đối với ý kiến, kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại mục VI của dự thảo kèm theo Văn bản số 7065/BKHĐT-KTNN, đề nghị làm rõ một số nội dung sau: (i) Về nguyên nhân bất khả kháng nêu tại mục VI.1 của dự thảo; (ii) Về nội dung Dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định tại khoản 5 Điều 43 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 (nêu tại mục VI.3).

Trường hợp dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An nêu tại văn bản số 7065/BKHĐT-KTNN được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 61 của Luật Xây dựng (hợp nhất tại văn bản số 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội), thì việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Việc chuyển tiếp các hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng tiếp theo của dự án thực hiện theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4827-BXD-KTXD_27102022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4827/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)