Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang

Thứ sáu, 05/08/2022 16:59
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội  với nội dung kiến nghị: “Theo khoản 4 Điều 14 Luật Kiến trúc quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng quy chế quản lý kiến trúc và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi ban hành; đối với quy chế quản lý kiến trúc của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I là thành phố trực thuộc Trung ương thì phải có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng”. Thực hiện theo quy định nêu trên đối với các Quy chế quản lý kiến trúc (bao gồm: Quy chế quản lý kiến trúc đô thị; Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn) trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt theo thẩm quyền phải trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Nội dung quy định này chưa phù hợp, gây khó khăn trong quá trình phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc do có yêu cầu phải thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh tất cả các Quy chế quản lý kiến trúc (Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn) là chưa phù hợp với tình hình thực tiễn của các địa phương. Kiến nghị xem xét, điều chỉnh chỉ quy định thông qua Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với đô thị đặc biệt, đô thị loại I; đối với các đô thị còn lại và điểm dân cư nông thôn chỉ thông qua ở Hội đồng nhân dân cấp huyện”.   

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 3021/BXD-QHKT xin trả lời như sau:

Việc phân cấp, ủy quyền lập và phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn được quy định tại khoản 1 Điều 8 và khoản 5 Điều 9 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc. Theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Luật Kiến trúc năm 2019: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng quy chế quản lý kiến trúc và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi ban hành”. Việc trình Hội đồng nhân dân cùng cấp (cấp tỉnh) thông qua quy chế trước khi ban hành thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đối với Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn, căn cứ khoản 2 Điều 13 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc, “Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn được lập riêng theo quy định tại khoản 1 Điều này hoặc được tích hợp nội dung vào đồ án quy hoạch chung xây dựng xã”.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh An Giang để tổng hợp trong quá trình theo dõi tác động thực tiễn của Luật Kiến trúc để có phương án sửa đổi, bổ sung và báo cáo cấp có thẩm quyền trong thời gian tới.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3021/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)