Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng về đề nghị sớm phê duyệt quy hoạch chung thành phố Hải Phòng

Thứ sáu, 05/08/2022 17:49
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi đến qua văn bản số 487/BDN ngày 14/6/2022 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nội dung kiến nghị: Cử tri đề nghị nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch chung thành phố Hải Phòng, tạo điều kiện để thành phố thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố, nhất là các dự án các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện.

Về nội dung này Bộ Xây dựng xin thông tin đến cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng quá trình thẩm định Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng như sau:

Trên cơ sở Tờ trình số: 154/TTr-UBND ngày 21/10/2020 của UBND thành phố Hải Phòng về việc thẩm định Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là QHC-2022); thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đã gửi hồ sơ Đồ án lấy ý kiến các Bộ ngành có liên quan và tổ chức Hội nghị thẩm định (lần 1) và có Thông báo số 05/TB-BXD ngày 05/02/2021 thông báo kết luận của Hội nghị thẩm định Đồ án gửi UBND thành phố Hải Phòng để chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện.

Trong quá trình xem xét thẩm định hồ sơ Đồ án, Bộ Xây dựng tiếp tục nhận được đề xuất điều chỉnh mới của Thành phố cũng như một số kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến Đồ án QHC-2022. Ngày 07/9/2021, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị (lần 2) về rà soát, hoàn thiện hồ sơ QHC-2022 và có Thông báo số 76/TB-BXD ngày 14/9/2021 thông báo kết luận của Hội nghị thẩm định Đồ án để UBND thành phố Hải Phòng để chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện Đồ án.

Trên cơ sở các Thông báo của Bộ Xây dựng, Thành phố đã có văn bản giải trình và Tờ trình số 123/TTr-UBND ngày 15/9/2021 về xin phê duyệt QHC-2022; đồng thời Bộ Xây dựng đã có Báo cáo thẩm định số 110/BC-BXD  ngày 17/9/2021 báo cáo kết quả thẩm định đồ án QHC-2022 gửi Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 22/10/2021 Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 275/TB-VPCP thông báo ý kiến chỉ đạo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng và Thông báo số 39/TB-VPCP ngày 11/02/2022 thông báo ý kiến chỉ đạo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng. UBND thành phố Hải Phòng đã rà soát, hoàn thiện hồ sơ Đồ án quy hoạch và có Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 10/3/2022 xin phê duyệt QHC-2022 (thay thế Tờ trình số 191/TTr-UBND ngày 25/11/2021).

Ngày 06/4/2022, Bộ Xây dựng tổ chức chủ trì Hội nghị thẩm định các nội dung điều chỉnh của QHC-2022 (lần 3) và có Báo cáo số 56/BC-BXD ngày 31/5/2022 báo cáo thẩm định bổ sung QHC - 2022 (trên cơ sở Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 10/3/2022 của UBND thành phố Hải Phòng) và gửi Dự thảo Quyết định phê duyệt trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngày 14/7/2022, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 4378/VPCP-CN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu UBND thành phố Hải Phòng: làm rõ các nội dung của đồ án theo quy định tại khoản 1, Điều 48 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; đồng thời bổ sung một số nội dung trong Dự thảo Quyết định phê duyệt liên quan tới chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo số 39/TB-VPCP ngày 11/02/2022 của Văn phòng Chính phủ và các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Thông báo số 275/TB-VPCP ngày 22/10/2021, Thông báo số 160/TB-VPCP ngày 27/5/2022 của Văn phòng Chính phủ liên quan đến QHC - 2022.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng sẽ có báo cáo Thủ tướng Chính phủ sau khi nhận được báo cáo của UBND thành phố Hải Phòng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3019/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)