Bộ Xây dựng cho ý kiến đối với Dự án nhà máy sản xuất gạch công nghệ cao Kim Nam Bắc Kạn

Thứ sáu, 05/08/2022 15:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3661/UBND-GTCNXD ngày 10/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tham vấn ý kiến Bộ Xây dựng đối với Dự án nhà máy sản xuất gạch công nghệ cao Kim Nam Bắc Kạn của Công ty TNHH vật liệu công nghệ cao Kim Nam Bắc Kạn tại thôn Làng Chẽ, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý vật liệu xây dựng; Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

Sau khi nghiên cứu Dự án của Công ty TNHH vật liệu công nghệ cao Kim Nam Bắc Kạn, Bộ Xây dựng đã có công văn 3004/BXD-VLXD ngày 05/8/2022 có ý kiến như sau:

1.Theo Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trên thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh.

2. Về các yêu cầu đối với Dự án

a. Về việc đầu tư:

 - Dự án đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

- Tiết kiệm tối đa sử dụng tài nguyên thiên nhiên, sử dụng tối đa các nguồn phế thải các ngành công nghiệp khác để thay thế  nguyên, nhiên liệu thiên nhiên trong sản xuất. Không sử dụng đất nông nghiệp, chỉ sử dụng đất sét mỏ, đất đồi đã có quy hoạch làm nguyên liệu sản xuất.

- Chú trọng đầu tư các hạng mục xử lý khí thải, nước thải của quá trình sản xuất, sinh hoạt của nhà máy, đảm bảo các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

b. Về công nghệ và thiết bị: Dự án phải lựa chọn công nghệ, thiết bị tiên tiến, hiện đại đáp ứng các tiêu chí về tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Các chỉ tiêu tiêu hao phải nằm trong định mức sau:

- Tiêu hao nhiệt năng ≤ 360kcal/kg sản phẩm;

- Tiêu hao điện năng ≤ 0,022 kWh/kg sản phẩm

Căn cứ các nội dung trên, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn căn cứ các quy định của pháp luật, kế hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng của địa phương, nhu cầu thị trường và năng lực của chủ đầu tư để xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3004-BXD-VLXD_05082022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3004/BXD-VLXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)