Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, 22/07/2022 16:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 487/BDN ngày 14/6/2022 với nội dung kiến nghị:Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ- TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần hỗ trợ thiết thực cho đối tượng người có công khó khăn về nhà ở, giúp họ ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị quyết số 46/NĐ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ thì chính sách này chỉ được thực hiện đến hết ngày 31/12/2019. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình vẫn còn nhiều hộ gia đình chính sách thật sự khó khăn về nhà ở nhưng chưa được hỗ trợ. Cử tri đề nghị quan tâm, tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công trong giai đoạn tới".

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 2747/BXD-QLN trả lời như sau:

Thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, ngày 26/4/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017, Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Triển khai thực hiện chính sách từ năm 2013 đến năm 2019, cả nước đã hoàn thành hỗ trợ cho 339.176 hộ (trong đó, tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành hỗ trợ cho 3.236 hộ, gồm 1.042 hộ xây mới và 2.194 hộ sửa chữa, cải tạo). Tuy nhiên, sau khi hoàn thành chính sách thì các địa phương trên cả nước còn nhiều hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ như phản ánh của cử tri tỉnh Hòa Bình.

Để tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng, ngày 09/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14. Triển khai thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (có hiệu lực từ ngày 15/02/2022). Theo đó, Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đã có văn bản số    420/BXD-QLN ngày 15/02/2022 và văn bản số 1287/BXD-QLN ngày 18/4/2022 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo số liệu các hộ gia đình người có công với cách mạng cần hỗ trợ cải thiện nhà ở, đồng thời đề xuất mức hỗ trợ bằng tiền đối với trường hợp xây mới nhà ở và trường hợp sửa chữa, cải tạo nhà ở.

Trên cơ sở báo cáo số liệu và đề xuất của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trong đó có tỉnh Hòa Bình), Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2507/BXD-QLN ngày 11/7/2022 (kèm theo dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương) gửi lấy ý kiến góp ý của các Bộ ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Sau khi có ý kiến góp ý của các Bộ ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan, Bộ Xây dựng sẽ tiếp thu, giải trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức hỗ trợ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương trong Quý IV/2022 để triển khai thực hiện.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2747/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)