Hướng dẫn việc lập quy lập quy hoạch chung đô thị mới

Thứ hai, 27/06/2022 16:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/6/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2308/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn thông qua Hội đồng nhân dân đối với quy hoạch chung đô thị mới.

1. Khoản 2 Điều 3 Luật Quy hoạch đô thị được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14 quy định: “Đô thị mới là đô thị dự kiến hình thành trong tương lai theo quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, được đầu tư xây dựng từng bước đạt các tiêu chí của đô thị theo quy định của pháp luật.”

Khoản 6 Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị quy định: “6. Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, thị trấn có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về quy hoạch chung đô thị trước khi quy hoạch này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, thị trấn trong việc báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về quy hoạch chung đô thị của thành phố, thị xã, thị trấn.”.

Điểm e khoản 3 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường là: “Quyết định quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trong phạm vi được phân quyền theo quy định của pháp luật; việc liên kết kinh tế vùng giữa các cấp chính quyền địa phương phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương và bảo đảm tính thống nhất của nền kinh tế quốc dân;”.

Luật Quy hoạch đô thị không quy định cụ thể về việc báo cáo Hội đồng nhân dân đối với quy hoạch chung của đô thị mới trước khi phê duyệt quy hoạch. Việc báo cáo, trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định về quy hoạch chung đô thị mới đề nghị Sở Xây dựng căn cứ Luật Tổ Chức chính quyền địa phương để tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện.

2. Đối với công tác lập quy hoạch chung đô thị Trảng Bom:

Theo Quyết định số 2076/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đô thị Trảng Bom được định hướng có vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa huyện Trảng Bom. Là trung tâm công nghiệp tập trung đa ngành, trung tâm tiếp vận, kho vận phía Đông; trung tâm giải trí, thể dục thể thao và du lịch sinh thái tại tiểu vùng đô thị trung tâm vùng Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đề xuất của UBND tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 23/02/2022 về việc phê duyêt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 đô thị Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đến năm 2040, quy hoạch chung đô thị Trảng Bom có phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ đơn vị hành chính huyện Trảng Bom, hướng tới hình thành thị xã (đô thị thuộc tỉnh) trong tương lai. Quy hoạch chung đô thị Trảng Bom được phê duyệt là cơ sở để thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý phát triển đô thị; là cơ sở, căn cứ để tổ chức đánh giá phân loại đô thị và thành lập đơn vị hành chính đô thị. Như vậy, việc lập quy hoạch chung đô thị Trảng Bom có tác động tới việc tổ chức các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và hoạt động liên kết kinh tế vùng giữa các đơn vị hành chính cấp huyện trong tỉnh.

Vì vậy, việc cơ quan tổ chức lập quy hoạch chung đô thị Trảng Bom báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Trảng Bom là cần thiết, để đảm bảo việc tổ chức lập quy hoạch đô thị thống nhất với các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đã được Hội đồng nhân dân thông qua, quyết định theo thẩm quyền.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2308-BXD-QHKT_27062022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2308/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)