Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022

Thứ hai, 18/04/2022 16:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 1307/BXD-TCCB gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 và để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Tăng cường phối hợp với cấp ủy, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng ngừa, ứng phó vi bạo lực trên cơ sở giới

- Triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; tham mưu xây dựng và thực hiện các chính sách đặc thù nhằm tăng cường sự tham gia và thụ hưởng của phụ nữ trên các lĩnh vực của ngành Xây dựng và cơ quan, đơn vị.

- Nghiên cứu, rà soát, đánh giá kết quả 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới để đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021- 2030, Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025, Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 và các chương trình, đề án liên quan gắn với tình hình, đặc điểm cụ thể của cơ quan, đơn vị.

- Tham mưu lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới vào các chương trình, kế hoạch công tác, đề án, dự án,... của Bộ Xây dựng và cơ quan, đơn vị.

- Nghiên cứu, đề xuất và phối hợp triển khai các hoạt động, giải pháp nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 để tháo gỡ khó khăn, tạo việc làm, tăng thu nhập, phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nói chung và phụ nữ nói riêng.

- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan để bảo vệ, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực, xâm hại; xác minh, nắm tình hình và kiến nghị xử lý các vụ việc bạo lực, quấy rối, xâm hại phụ nữ, môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài... xảy ra tại cơ quan, đơn vị; bảo vệ, hỗ trợ kịp thời nạn nhân bị bạo lực, xâm hại; theo dõi, kiểm tra việc giải quyết các vụ việc.

2. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp các giải pháp nhằm  nâng cao chất lượng công tác cán bộ nữ

- Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ phối hợp với cấp ủy, chính quyền cùng cấp tiến hành rà soát, đánh giá tình hình cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý để đề xuất xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ theo lộ trình phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị theo nội dung của Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030”.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nữ lãnh đạo, quản lý, nữ trong diện quy hoạch chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị nhằm nâng cao nhận thức, sự ủng hộ của cấp ủy, lãnh đạo các cấp về bình đẳng giới và vai trò của phụ nữ trong tham gia lãnh đạo, quản lý.

3. Tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn về công tác bình đẳng gii vì sự tiến bộ của phụ nữ

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, nhóm đối tượng. Chú trọng việc lồng ghép nội dung truyền thông về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của Bộ, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động truyền thông.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp và các đơn vị trực thuộc; tổ chức các diễn đàn, hội thảo chuyên đề trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tăng cường công tác giao lưu, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6/2022), Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2022) phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

4. Kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ

Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra hoạt động công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các đơn vị trực thuộc. Khuyến khích việc tiến hành kiểm tra chéo giữa các cơ quan, đơn vị. Nội dung kiểm tra tập trung vào tình hình triển khai chính sách, pháp luật, chương trình liên quan đến công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; công tác cán bộ nữ; tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái; những vấn đề tác động tiêu cực đến sự phát triển của phụ nữ trong cơ quan, đơn vị; đặc biệt là các tác động của đại dịch COVID-19 đến đời sống của phụ nữ; tổ chức và hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ; khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong việc triển khai công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

5. Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ

- Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác, văn bản hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trong cơ quan, đơn vị.

- Kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp; thực hiện tốt Quy chế làm việc và các chế độ thông tin, báo cáo của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ.

(Các đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí theo Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đăng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ).

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện hướng dẫn trên và gửi Báo cáo sơ kết công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ 6 tháng đầu năm 2022 về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 10/6/2022, gửi Báo cáo tổng kết công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 trước ngày 10/12/2022 (tính theo dấu công văn đến).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1307-BXD-TCCB_18042022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1307/BXD-TCCB.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)