Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Thứ tư, 23/03/2022 16:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/3/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 962/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH MTV Thiết kế và tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC về việc hướng dẫn áp dụng định mức tỷ lệ chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng theo quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng.

Theo quy định tại mục 2.2 chương II phần II Phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD, chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong sơ bộ tổng mức đầu tư của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được duyệt hoặc ước tính theo suất vốn đầu tư, dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc đang thực hiện (trong trường hợp dự án không phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi).

Định mức tỷ lệ phần trăm được xác định theo Bảng 2.2 kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD, tương ứng với loại dự án đầu tư xây dựng công trình (được quy định tại Phụ lục IX Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo quy định mục 3.2 chương II phần II Phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD, chi phí thiết kế xây dựng được xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành từ bảng số 2.4 đến bảng số 2.13 kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) của từng công trình (tương ứng với loại, cấp công trình) trong tổng mức đầu tư được duyệt hoặc của từng gói thầu xây dựng trong trường hợp dự án, công trình được người quyết định đầu tư cho phép triển khai thiết kế xây dụng sau thiết kế cơ sở theo từng gói thầu xây dựng.

Đối với chi phí thiết kế xây dựng được xác định theo quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD, trường hợp dự án gồm nhiều loại, cấp công trình khác nhau như đề cập tại văn bản số 959/ADCC-TTKTĐT thì chi phí thiết kế xây dựng được xác định theo từng công trình tương ứng với loại, cấp của công trình đó.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_962-BXD-KTXD_23032022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 962/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)