Ủy quyền thẩm định các dự án đầu tư xây dựng

Thứ tư, 30/03/2022 16:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/3/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 1064/BXD-HĐXD gửi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc việc ủy quyền thẩm định các dự án đầu tư xây dựng.

Thực hiện chỉ đạo của Chỉnh phủ về việc tăng cường phân cấp, cải cách thủ tục hành chính, trong Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng tiếp tục phân cấp cho cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở phù hợp với thực tế và đảm bảo quản lý nhà nước.

Đối với đề nghị của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục xem xét phân cấp (theo cơ chế đặc thù) tại sửa đổi khoản 1 Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP, do các sở Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đã thực hiện thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở các công trình theo phân cấp tại Nghị định 144/2016/NĐ-CP, Bộ Xây dựng ủng hộ việc tiếp tục có cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng trong thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng có tổng kết, đánh giá việc thực hiện thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở các công trình theo cơ chế đặc thù tại Nghị định số 144/2016/NĐ-CP về số lượng/ chất lượng thực hiện/ các khó khăn vướng mắc để đề xuất Chính phủ quy mô dự án phù hợp để phân cấp cho Đà Nẵng theo cơ chế đặc thù khi sửa đổi Nghị định 144/2016/NĐ-CP.

Nội dung Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương không quy định việc ủy quyền thẩm định của Bộ Xây dựng với chính quyền địa phương. Do vậy, nội dung Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng có hiệu lực kể từ ngày ký thay thế và bãi bỏ quy định về ủy quyền tại Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ. Theo đó, Bộ Xây dựng không có cơ sở pháp lý để thực hiện ủy quyền thẩm định đối với các dự án thuộc thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng.

Theo quy định của Luật số 62/2020/QH14, việc thẩm định thiết kế cơ sở đã được thay thế bằng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Đối với các dự án đã được cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng ủy quyền cho Sở Xây dựng thẩm định thì thực hiện xử lý chuyển tiếp theo quy định tại khoản 2 Điều 110 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1064-BXD-HDXD_30032022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1064/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)