Hướng dẫn về công tác quy hoạch

Thứ hai, 28/03/2022 17:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 996/BXD-QHKT gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc hướng dẫn thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án trong khu kinh tế; thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng, triển khai sau thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trong khu kinh tế.

1. Về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án trong Khu kinh tế: Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 164 của Luật Xây dựng năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 63 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang được phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng trong khu kinh tế Phú Quốc. Để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp, ủy quyền, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc cần đảm bảo điều kiện về tổ chức, chuyên môn và các điều kiện theo quy định về phân cấp, ủy quyền tại Luật Tổ chức Chính quyền địa phương.

2. Về thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trong khu kinh tế:

Thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu kinh tế:

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 56 Luật Xây dựng số 50/2014/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 thì thẩm quyền thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền của người quyết định đầu tư.

Thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng, thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định tại Điều 13, Điều 36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Căn cứ quy định tại khoản 13 Điều 3 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 1 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 và điểm đ khoản 4 Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ, trường hợp Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phân cấp là cơ quan chuyên môn về xây dựng để thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế Phú Quốc theo quy định pháp luật thì việc Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc thực hiện các công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình theo thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP trên địa bàn quản lý là phù hợp với quy định hiện hành.

Về kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trong khu kinh tế:

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng: “cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra các loại công trình xây dựng trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Nghị định này, trừ các công trình quy định tại điểm a, điểm b khoản này”.

Căn cứ quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 52 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thì Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn được giao quản lý.

Vì vậy, trường hợp Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phân cấp là cơ quan chuyên môn về xây dựng thì việc thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn được giao quản lý là phù hợp với quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_996-BXD-QHKT_28032022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 996/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)