Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng gửi tới trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Thứ tư, 29/12/2021 15:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 418/BDN ngày 02/11/2021 với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng công; quản lý chặt chẽ trong việc đấu thầu không sang tay qua nhiều đơn vị tránh gây thất thoát kinh phí Nhà nước đầu tư, tránh trường hợp trong dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng không kiểm tra, giám sát dễ dẫn đến tham nhũng.”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 5471/BXD-GĐ ngày 29/12/2021 trả lời như sau:

Đối với các công trình sử dụng vốn đầu tư công, công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động đầu tư xây dựng của các cơ quan quản lý nhà nước, công tác giám sát đảm bảo chất lượng của chủ đầu tư phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và xây dựng. Cụ thể, theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2020/QH14 (sau đây gọi tắt là Luật Xây dựng) và các Nghị định hướng dẫn thì công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công đã được phân cấp trách nhiệm cho các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các cấp.

Về việc quản lý công tác đấu thầu trong hoạt động xây dựng tại các dự án sử dụng vốn đầu tư công:

Việc lựa chọn các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công phải tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013; trong đó, các hành vi chuyển nhượng thầu bị cấm được quy định tại khoản 8 Điều 89 của Luật này. Công tác giám sát, kiểm tra định kỳ, đột xuất hoạt động đấu thầu đã được quy định chi tiết cụ thể và phân cấp trách nhiệm cho các Bộ trưởng; Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp tại Điều 125 và Điều 126 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Ngoài ra, theo quy định của Luật Xây dựng và các Nghị định hướng dẫn, tại các dự án sử dụng vốn đầu tư công, việc quản lý các hoạt động xây dựng của nhà thầu thông qua hợp đồng xây dựng (bao gồm cả “hợp đồng thầu chính”, “hợp đồng thầu phụ” và “hợp đồng giao khoán nội bộ”) đã được quy định chi tiết, cụ thể tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ.

Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và các biện pháp hạn chế các hoạt động không thiết yếu, kiểm soát đi lại, giãn cách xã hội thực hiện tại nhiều địa phương trên cả nước dẫn đến nhiều công trình xây dựng bị dừng thi công ngoại trừ một số công trình được phép xây dựng theo lệnh khẩn cấp (ví dụ: bệnh viện dã chiến) và các công trình trọng điểm cấp bách được Chính phủ hoặc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép tiếp tục thi công nhưng phải đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Hiện nay, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Bộ Xây dựng đã có hướng dẫn để các chủ thể liên quan tiếp tục thực hiện các hoạt đầu tư xây dựng trên cơ sở đảm bảo các quy định về phòng chống dịch trong tình hình mới của Chính phủ và ngành Y tế.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng để phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong việc chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn trực thuộc tiếp tục thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý công tác đấu thầu trong hoạt động xây dựng theo quy định trong tình hình mới.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5471/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)