Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Thứ tư, 22/12/2021 15:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn gửi đến qua văn bản số 418/BDN ngày 02/11/2021 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nội dung kiến nghị: Đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét ủy quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức lập, phê duyệt đối với 02 đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 08/7/2010; điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỷ lệ 1/500 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2122/QĐ-UBND ngày 08/10/2008. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm xin ý kiến thẩm định, thống nhất của Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt theo quy định.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 5337/BXD-QHKT trả lời cử tri như sau:

1. Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 do UBND tỉnh Lạng Sơn lập, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 08/7/2010. Do vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, việc lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Lạng Sơn, thẩm quyền phê duyệt là Thủ Tướng Chính phủ.

2. Đề xuất, kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn có nội dung tương đồng với đề xuất của UBND tỉnh Lạng Sơn tại văn bản số 415/BC-UBND ngày 30/9/2021 về việc tháo gỡ khó khăn trong thực hiện điều chỉnh một số quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã trả lời tại văn bản số 4809/BXD-QHKT ngày 22/11/2021 trong đó đề xuất giao UBND tỉnh Lạng Sơn là cơ quan tổ chức lập Quy hoạch chung xây dựng Khu vực cửa khẩu Chi Ma (quy mô 53 5ha); về trình tự lập, thẩm định và phê duyệt: Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và Quy hoạch chung xây dựng khu vực cửa khẩu chính Chi Ma phải tuân thủ các pháp luật hiện hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5337/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)