Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ năm, 04/11/2021 16:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 04/11/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4567/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030 (gọi tắt là Kế hoạch phân loại đô thị 241), Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021. Cụ thể hóa trong kế hoạch hàng năm và 5 năm của địa phương để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phân loại đô thị 241; chỉ đạo Sở Xây dựng, các Sở, ngành có liên quan và các UBND cấp huyện đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, phân bổ vốn đầu tư hợp lý để đầu tư phát triển đô thị đạt tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị; tổ chức lập đề án phân loại đô thị trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, công nhận loại đô thị hoặc công nhận theo thẩm quyền đúng đối tượng và Kế hoạch phân loại đô thị 241. Hàng năm, giao Sở Xây dựng là đầu mối báo cáo kế hoạch dự kiến phân loại đô thị của năm tiếp theo trong Báo cáo định kỳ của năm về tình hình phát triển đô thị gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 31 tháng 12 làm cơ sở triển khai công tác kiểm tra, thẩm định, thực hiện phân loại đô thị theo thẩm quyền.

2. Trong thời hạn từ nay đến khi các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

a) Đề nghị các địa phương căn cứ quy định pháp luật về phân loại đô thị và quy định tại điều 59 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 để tổ chức thực hiện phân loại các đô thị theo Kế hoạch phân loại đô thị 241và phải đảm bảo tổ chức phân loại đô thị phù hợp với quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và còn hiệu lực thi hành.

b) Trường hợp đã xác định nội dung phân loại đô thị trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong Kế hoạch phân loại đô thị 241 nhưng chương trình phát triển đô thị của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã hết hiệu lực hoặc cần điều chỉnh, bổ sung: đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ quy định pháp luật về phân loại đô thị, quy định tại điều 59 Luật quy hoạch năm 2017 và quy định tại Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 để thực hiện lập hoặc điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và từng đô thị làm cơ sở thực hiện phân loại đô thị theo Kế hoạch phân loại đô thị 241. Đồng thời phải đảm bảo nội dung Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và từng đô thị thống nhất với Quy hoạch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy hoạch đô thị được phê duyệt.

3. Nghiên cứu, tích hợp kế hoạch thực hiện phân loại đô thị giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn vào Quy hoạch tỉnh, Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh.

a) Đề nghị khẩn trương tổ chức tích hợp nội dung Kế hoạch phân loại đô thị 241 trên địa bàn và chương trình, kế hoạch phát triển đô thị được duyệt vào Quy hoạch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy hoạch đô thị.

b) Trường hợp trong quá trình nghiên cứu Quy hoạch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có đề xuất điều chỉnh sửa đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch phân loại đô thị 241, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi nội dung đề xuất cho Bộ Xây dựng để phối hợp nghiên cứu, xem xét tích hợp vào Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia. Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp, báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch phân loại đô thị 241; xây dựng Chương trình phát triển đô thị quốc gia sau khi Quy hoạch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được phê duyệt.

4. Đối với đô thị dự kiến mở rộng hoặc sáp nhập theo quy hoạch chung đô thị được duyệt (ký hiệu MR trong Kế hoạch phân loại đô thị 241):

a) Đề nghị tổ chức rà soát quy hoạch đô thị, đảm bảo phạm vi đánh giá phân loại đô thị phải trùng với phạm vi khu vực đã được quy hoạch là các phường nội đô; các khu vực dự kiến thành lập quận hoặc phường phải phù hợp quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được cấp có thẩm quyền phê duyệt; rà soát thực trạng phát triển đô thị để tập trung đầu tư đạt tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị và tổ chức thực hiện phân loại đô thị theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị.

b) Trường hợp có dự kiến mở rộng phạm vi toàn đô thị hoặc nội thành hoặc nội thị mà chưa có quy hoạch chung đô thị hoặc không trùng với phạm vi của quy hoạch chung đô thị thì phải tổ chức lập hoặc điều chỉnh quy hoạch chung đô thị và tổ chức lập hoặc điều chỉnh quy hoạch phân khu (đối với các khu vực dự kiến thành lập quận hoặc phường), làm căn cứ để đầu tư phát triển đạt tiêu chí, tiêu chuẩn dự kiến phân loại đô thị và tổ chức phân loại đô thị theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị.

5. Đối với việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị:

a) Đối với đô thị đã hình thành sau sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019 – 2021 (ký hiệu * trong Kế hoạch phân loại đô thị 241) đề nghị thực hiện rà soát điều chỉnh quy hoạch chung đô thị, chương trình phát triển đô thị, quy hoạch phân khu (đối với các khu vực thành lập phường), tổ chức thực hiện đầu tư phát triển đô thị đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị. Trong thời hạn không quá 5 năm sau khi được sắp xếp phải đánh giá phân loại lại để kiểm soát chất lượng đô thị theo kết luận phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV tại văn bản số 3464/TB-TTKQH ngày 17/01/2020 của Tổng thư ký Quốc hội.

b) Đối với đơn vị hành chính đô thị dự kiến tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập giai đoạn 2019 - 2021 và giai đoạn 2022 - 2030 phải đảm bảo sự phù hợp với quy hoạch, chương trình phát triển đô thị, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và hiệu quả kinh tế của địa phương.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4567-BXD-PTDT_04112021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4567/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)