Thông báo về việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2022

Thứ tư, 29/09/2021 17:42
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/9/2021, Bộ Xây dựng đã có Thông báo số 83/TB-BXD về việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2022.

Thực hiện Quyết định số 881/QĐ-BXD ngày 22/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng banh hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Xây dựng (Quy chế 881); Quyết định số 1060/QĐ-BXD ngày 15/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện từ năm 2022, Bộ Xây dựng thông báo danh mục các nhiệm vụ KH&CN để các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện.

1. Điều kiện tham gia và nguyên tắc tuyển chọn, xét giao trực tiếp:

- Điều kiện tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN được thực hiện theo quy định tại Điều 31 và Điều 32 tại Chương VI của Quy chế 881;

- Nguyên tắc tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN được thực hiện theo các quy định theo các Điều tại Chương II và III của Quy chế 881.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn:

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Chương II của Quy chế 881. Theo đó:

Yêu cầu đối với Hồ sơ:

a) Hồ sơ sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode phải được định dạng pdf (ký, đóng dấu trực tiếp hoặc ký bằng chữ ký điện tử);

b) Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, xét giao trực tiếp được niêm phong và gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Xây dựng;

c) Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp được lập thành 10 bộ hồ sơ (có thể in hai mặt), bao gồm 01 bộ chính và 09 bộ sao.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

a)  Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ;

b) Thuyết minh và dự toán chi tiết nhiệm vụ theo một trong các mẫu tương ứng với các loại nhiệm vụ khác nhau kèm theo thông báo này;

c) Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ;

d) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm (có xác nhận của cơ quan quản lý), các cá nhân là thành viên nghiên cứu chính và các chuyên gia (nếu có);

đ) Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức phối hợp (nếu có) thực hiện nhiệm vụ;

e) Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác (nếu có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác);

g) Đối với dự án sản xuất thử nghiệm có kinh phí ngoài ngân sách: văn bản pháp lý cam kết và giải trình khả năng huy động vốn từ các nguồn ngoài ngân sách sự nghiệp khoa học (báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất; cam kết cho vay vốn hoặc bảo lãnh vay vốn của các tổ chức tín dụng; cam kết về việc đóng góp vốn của tổ chức chủ trì và các tổ chức tham gia dự án);

h) Báo giá tài sản, thiết bị, nguyên vật liệu cần mua sắm để thực hiện nhiệm vụ (trong trường hợp thuyết minh nhiệm vụ có nội dung mua, thuê tài sản, trang thiết bị, nguyên vật liệu) trong đó thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần);

i) Tài liệu liên quan khác (nếu có).

Các biểu mẫu tương ứng theo Quy chế 881 được đính kèm thông báo và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

3. Nơi nộp hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, xét giao trực tiếp được niêm phong và gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Xây dựng (qua Phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng Bộ hoặc văn phòng) – Địa chỉ: Số 37 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.                

Thời hạn cuối cùng nhận nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 22/10/2021. Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện chậm nhất là ngày 22/10/2021.

Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vướng mắc xin liên hệ: Ông Nguyễn Xuân Hiển - Chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng; Điện thoại cơ quan: 024.39760271, máy lẻ 133; Di động: 0946 85 38 83.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
TB, DM, BM nhiem vu KHCN 2022.rar

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Thông báo số 83/TB-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)