Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác lập quy hoạch

Thứ sáu, 16/07/2021 17:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/7/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2744/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình về hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác lập quy hoạch.

Về thẩm quyền tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, quy hoạch phân khu xây dựng chức năng:

- Theo quy định tại Khoản 7, Điều 28 Luật sửa đổi 37 Luật có liên quan đến quy hoạch và tại Khoản 7 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014 (sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 34) thì việc tổ chức lập Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng và Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng thuộc trách nhiệm của UBND cấp tỉnh. Việc UBND cấp tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, quy hoạch phân khu xây dựng chức năng phải căn cứ theo quy định tại Khoản 63 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014 (Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Khoản 1 Điều 164) về Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Về thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án (quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, quy hoạch phân khu xây dựng chức năng) được quy định tại Khoản 9 Điều 28 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (sửa đổi Điều 34 Luật Xây dựng năm 2014). Về thẩm quyền thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng được quy định tại Điều 32 Luật Xây dựng năm 2014.

Về áp dụng chuyển tiếp Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh:

- Trường hợp quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đã hết thời hạn, khi thực hiện các quy hoạch xây dựng cần đảm bảo tuân thủ các quy định của Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.

- Đối với khu chức năng chưa được xác định ở các quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng huyện hoặc liên huyện thì việc tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, quy hoạch phân khu xây dựng phải căn cứ vào quy hoạch cấp trên, tuân thủ các quy định của Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.

Về việc chấp thuận tổng mặt bằng phương án kiến trúc:

Việc xem xét chấp thuận tổng mặt bằng phương án kiến trúc, được áp dụng đối với các dự án có quy mô dưới 5 ha (nhỏ hơn 2 ha đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư) phải phù hợp với quy hoạch phân khu, được quy định tại: Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2744-BXD-QHKT_15072021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2744/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)