Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021

Thứ năm, 17/06/2021 18:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 17/6/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2270/BXD-KHTC gửi các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng; Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM); Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị (HUD); Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tổng công ty – CTCP có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại điện chủ sở hữu về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021.

Để chuẩn bị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị nêu trên và Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tổng công ty – CTCP có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại điện chủ sở hữu thực hiện báo cáo theo các nội dung sau:

I. Đối với các Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng bộ

1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021:

a) Tình hình xây dựng các văn bản QPPL, các đề án đơn vị được giao chủ trì tại Chương trình xây dựng văn bản QPPL và các đề án năm 2021 của Bộ Xây dựng.

Kết quả công tác tham mưu, đề xuất giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; xử lý những vấn đề phát sinh trong ứng phó, giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19.

b) Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao trên phạm vi cả nước, gắn với việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết của Chính phủ số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 (Quyết định số 63/QĐ-BXD ngày 19/01/2021) và các Nghị quyết thường kỳ, chuyên đề của Chính phủ; nêu rõ kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế (có số liệu minh họa kèm theo).

c) Đánh giá, làm rõ những vấn đề nổi cộm đang được dư luận xã hội quan tâm liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng mà đơn vị được phân công, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục.

d) Ước các chỉ tiêu thống kê đạt được đến 30/6/2021 trên phạm vi cả nước được phân công tại Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của  Bộ Xây dựng ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.

2. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021 và các giải pháp để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2021.

II. Đối với các đơn vị sự nghiệp

1. Về tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2021: Báo cáo toàn diện về tình hình hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2021, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

- Tình hình hoạt động của đơn vị trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật;

- Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển bao gồm: Vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, vốn tự huy động, vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị,… và tình hình thực hiện các đề tài, dự án sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường, dự án ODA, Chương trình mục tiêu quốc gia..., các nhiệm vụ thư­ờng xuyên được giao năm 2021;

- Đánh giá tình hình thực hiện quyền tự chủ về tài chính;

- Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện (về thực hiện nhiệm vụ được giao, về thực hiện các cơ chế chính sách của nhà nước) và kiến nghị, đề xuất đối với Bộ.

(Số liệu thực hiện theo biểu số 04a, 04b, 05b, 05c, 05d được ban hành kèm theo Quyết định 699/QĐ-BXD ngày 28/6/2010 của Bộ Xây dựng).

2. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021 và các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

III. Đối với các doanh nghiệp

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021, đánh giá tác động của đại dịch Covid đến tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp:

a) Phân tích, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh theo từng lĩnh vực cụ thể (xây lắp; sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng; tư vấn,…).

(Số liệu thực hiện theo biểu số 01a, 01b, 01c kèm theo văn bản này)

b) Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện đầu tư các dự án (tiến độ thực hiện, khối lượng giải ngân, hiệu quả đầu tư đối với các dự án đã hoàn thành,…); tình hình huy động vốn, cơ cấu nguồn vốn của từng dự án.

(Số liệu thực hiện theo biểu số 02a, 02b, 02c kèm theo văn bản này).

c) Đánh giá tình hình tài chính của công ty mẹ và các công ty con: kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch về tài chính (Doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu); tình hình công nợ (nợ phải thu, nợ phải trả, nợ khó đòi, nợ xấu); tình hình thu cổ tức;…

(Số liệu thực hiện theo biểu số 03 kèm theo văn bản này).

d) Tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đối với Tổng công ty VICEM và HUD: báo cáo công tác sắp xếp, thoái vốn các danh mục đầu tư theo Đề án được duyệt; kết quả cổ phần hóa doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021, kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2021; những vướng mắc, khó khăn và đề xuất, kiến nghị các Bộ, ngành, Chính phủ để tháo gỡ (nếu có).

e) Tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp (đối với các doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu): báo cáo công tác sắp xếp, thoái vốn các danh mục đầu tư của Tổng công ty theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và nội dung cho ý kiến theo thẩm quyền của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với Người đại diện; kết quả thực hiện công tác quyết toán vốn, bàn giao DNNN sang công ty cổ phần; tình hình thực hiện thoái vốn nhà nước theo Quyết định 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

f) Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị.

2. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2021; đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục khó khăn; đề xuất với Bộ, Chính phủ về cơ chế, chính sách, giải pháp cần hỗ trợ nhằm giảm thiểu tác động do đại dịch Covid-19, tạo đà để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2021.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện báo cáo các nội dung trên, gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch Tài chính) trước ngày 25/6/2021, đồng thời gửi theo địa chỉ Email: Vukhtc.moc@gmail.com, fax : 043.9742066 (hoặc vietngabxd@gmail.com – sđt 091 2424 095).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2270-BXD-KHTC_17062021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2270/BXD-KHTC.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)