Xác định chi phí chung và lợi nhuận của Nhà thầu trong Lệnh thay đổi cho các hạng mục công việc phát sinh nhưng không có đơn giá trong hợp đồng

Thứ năm, 17/06/2021 17:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 17/6/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2277/BXD-KTXD gửi Liên danh nhà thầu Posco E&C - OTV - HPT (sau đây gọi là Liên danh nhà thầu) hướng dẫn về phương pháp xác định chi phí chung và lợi nhuận của Nhà thầu trong Lệnh thay đổi cho các hạng mục công việc phát sinh nhưng không có đơn giá trong hợp đồng.

1. Việc thanh toán, quyết toán và điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung tại hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu/ hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu/ hồ sơ đề xuất và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng; việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo nội dung tại hợp đồng đã ký và các quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ áp dụng cho hợp đồng.

2. Ngày 03/8/2020 Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 286/KTXD-KTHĐ hướng dẫn xác định chi phí chung và lợi nhuận cho các hạng mục phát sinh không có đơn giá trong hợp đồng. Theo đó, Hợp đồng số WEI/CON/J/2014 ký ngày 25/12/2014 là hợp đồng theo đơn giá cố định và sử dụng vốn vay ODA, thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dụng công trình và các Thông tư hướng dẫn.

Khoản 2 Điều 35 và khoản 2 Điều 36 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP quy định “Đối với những khối lượng phát sinh nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký mà chưa có đơn giá trong hợp đồng, thì các bên tham gia hợp đồng phải thống nhất đơn giá để thực hiện khối lượng công việc này trước khi thực hiện”.

Điều 5 Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng quy định đối với hợp đồng theo đơn giá cố định thì “đơn giá mới được xác định theo Thông tư hướng dẫn về lập và quản lý chỉ phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng và các thoả thuận trong hợp đồng”.

Bộ Xây dựng đề nghị Liên danh nhà thầu căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký, các quy định trên để xác định chi phí chung và lợi nhuận đối với các khối lượng công việc phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng đã ký cho phù hợp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2277-BXD-KTXD_17062021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2277/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)