Hướng dẫn việc miễn giảm tiền sử dụng đất khi được giao đất làm nhà ở

Thứ tư, 16/06/2021 17:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/6/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2242/BXD-QLN gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định hướng dẫn việc miễn giảm tiền sử dụng đất khi được giao đất làm nhà ở theo Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở (sau đây gọi là Quyết định số 118/TTg).

1. Về điều kiện xem xét miễn giảm tiền sử dụng đất:

Tại Khoản 3 Điều 2 của Quyết định số 118/TTg quy định: Các mức hỗ trợ tiền sử dụng đất nêu tại điểm c Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 118/TTg cũng được áp dụng đối với các trường hợp được hỗ trợ bằng hình thức giao đất làm nhà ở”. Như vậy, người có công với cách mạng nếu được giao đất làm nhà ở thì được hỗ trợ miễn giảm tiền sử dụng đất.

2. Về giá đất để xem xét miễn giảm tiền sử dụng đất, đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định liên hệ với Bộ Tài chính để được giải quyết theo thẩm quyền.

3. Về quy định “hoàn tất việc giao đất làm nhà ở”:

Tại Điều 4 của Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg quy định: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này không áp dụng đối với các trường hợp đã hoàn tất việc mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc được giao đất làm nhà ở. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Như vậy, trường hợp người có công với cách mạng đã được nhà nước giao đất làm nhà ở sau đó xin miễn giảm tiền sử dụng đất thì không áp dụng theo Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2242-BXD-QLN_16062021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2242/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)