Ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công

Thứ sáu, 26/03/2021 16:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 01/TTr-ST ngày 15/01/2021 của Công ty Cổ phần Thành phố du lịch sinh thái Sơn Tiên về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công các công trình thuộc dự án Khu du lịch sinh thái Sơn Tiên tại phường An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 999/BXD-HĐXD có ý kiến như sau:

Dự án Khu du lịch sinh thái Sơn Tiên tại phường An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai là dự án sử dụng vốn khác, có hạng mục công trình cấp I, ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng.

Thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của Dự án là cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Đối với bước thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở thì Dự án không thuộc đối tượng thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng quy định tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 có quy định về nội dung ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở tại khoản 4 Điều 1 (nội dung bổ sung khoản 8 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP)  và khoản 12 Điều 1 (nội dung bổ sung khoản 9 Điều 30 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP). Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP và không quy định việc ủy quyền. Do vậy, Công ty Cổ phần Thành phố du lịch sinh thái Sơn Tiên cần hoàn thiện hồ sơ, trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_999-BXD-HDXD_26032021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 999/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)