Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến triển khai Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành – Suối Tiên

Thứ sáu, 05/02/2021 16:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/02/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 447/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý Đường sắt đô thị - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến triển khai Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành – Suối Tiên.

1. Việc quản lý hợp đồng xây dựng, bao gồm cả hợp đồng EPC thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Về thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng

Đối với các hợp đồng thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, thì nghĩa vụ lập, nghiệm thu, thẩm định và phê duyệt thiết kế của các chủ thể trong quan hệ hợp đồng EPC đã được quy định cụ thể tại điểm d khoản 2 Điều 31, điểm e khoản 2 Điều 32 Nghị định này và được hướng dẫn cụ thể tại Điều 6 Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình. Theo đó, đối với hợp đồng EPC, cơ quan chuyên môn về xây dựng không thực hiện thẩm định dự toán xây dựng của các công trình thuộc phạm vi gói thầu EPC, chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm soát chi phí để đảm bảo đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu, hiệu quả đầu tư của dự án và tuân thủ đúng hợp đồng đã ký.

3. Về giới hạn công việc giao cho thầu phụ

Trường hợp gói thầu CP4 thuộc Dự án áp dụng hợp đồng thiết kế - thi công xây dựng công trình (EC) và trong điều ước quốc tế ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và nhà tài trợ có quy định cụ thể về giới hạn công việc nhà thầu chính được giao cho nhà thầu phụ, thì thực hiện theo quy định tại điều ước quốc tế. Trường hợp trong điều ước quốc tế không có quy định cụ thể, thì Ban Quản lý nghiên cứu pháp luật về hợp đồng xây dựng và hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 4768/BXD-KTXD ngày 01/10/2020 để thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật.

4. Về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán các gói thầu phát sinh

Theo nội dung văn bản số 3207/BQLĐSĐT-QLDA1, Dự án được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 06/4/2007, phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 4480/QĐ-UBND ngày 21/9/2011, số 4856/QĐ-UBND ngày 13/11/2019. Tại Quyết định số 4480/QĐ-UBND, căn cứ quản lý chi phí đầu tư xây dựng Dự án theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Dự án được triển khai thi công xây dựng từ tháng 8/2012, đến nay đã đạt được 79,73% khối lượng. Theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Điều 37 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Điều 34 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP, việc quản lý chi phí Dự án thực hiện theo quy định của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP.

Theo đó, cơ cấu chi phí cho các công việc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Dự án cần tuân thủ quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP và định mức xây dựng, đơn giá xây dựng phù hợp với thời điểm xác định dự toán xây dựng của các công việc này.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_447-BXD-KTXD_05022021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 447/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)