Thẩm định dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án

Thứ tư, 30/12/2020 16:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/12/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 6297/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng Khánh Hòa về việc thẩm định dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án.

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án có nhiều hạng mục công việc như: khảo sát xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có); lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi để phê duyệt/quyết định đầu tư xây dựng; đánh giá tác động môi trường; lập hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn và thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự án. Khi thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư của dự án thì chi phí của một số công việc này được xác định theo tỷ lệ; hoặc được tạm tính để dự trù kinh phí trong sơ bộ tổng mức đầu tư. Ngoài ra, có thể có một số công việc cần thiết khác chưa được xác định chi phí hoặc chưa được dự tính khi xác định sơ bộ tổng mức đầu tư (do chưa lường hết được hoặc phải bổ sung theo yêu cầu cần thiết phát sinh trong quá trình lập dự án). Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt các khoản chi phí này thực hiện theo khoản 9, khoản 10 Điều 6 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đối với nội dung thẩm định và phê duyệt tổng mức đầu tư dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được quy định tại khoản 4, Điều 6 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP; nội dung về phạm vi thẩm định tổng mức đầu tư điều chỉnh, thẩm quyền thẩm định và phê duyệt chi phí các công việc chuẩn bị dự án để lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm cả Báo cáo kinh tế - kỹ thuật), thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công được hướng dẫn tại Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Các hạng mục chi phí và phương pháp xác giá trị như tại mục 1 nêu trên.

Ngày 17/6/2020, Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng đã được Quốc hội thông qua. Hiện nay, Bộ Xây dựng đã dự thảo Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (thay thế Nghị định số 68/2019/NĐ-CP) để trình Chính phủ. Trong quá trình soạn thảo, Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng cho phù hợp với thực tiễn, đơn giản thủ tục, đồng thời quản lý chặt chẽ chi phí đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_6297-BXD-KTXD_30122020_signed.pdf
 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 6297/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)