Hướng dẫn về giấy phép xây dựng công trình ở nông thôn

Thứ ba, 20/10/2020 16:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 05/2020/CV-LH ngày 11/9/2020 của Công ty TNHH Đầu tư Lê Hà, văn bản số 06/2020/CV-ĐH ngày 11/9/2020 của Công ty TNHH Trang trại Cát Tiên, văn bản số 04/2020/CV-ĐH ngày 11/9/2020 của Công ty TNHH Đông Hiệp và Phiếu chuyển số 1545/PC-VPCP của Văn phòng Chính phủ đề nghị hướng dẫn về dự án Trang trại chăn nuôi heo tại khu vực nông thôn.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 5057/BXD-HĐXD ngày 19/10/2020 có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 28 Luật số 35/2018/QH14 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch thì “Quy hoạch xây dựng khu chức năng là việc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi một khu chức năng quy định tại khoản 25 Điều này. Quy hoạch xây dựng khu chức năng gồm quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng và quy hoạch chi tiết xây dựng” “Khu chức năng bao gồm khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; khu du lịch; khu nghiên cứu, đào tạo; khu thể dục thể thao”. Do đó, trường hợp trang tại chăn nuôi heo nêu trên không thuộc diện phải lập quy hoạch xây dựng.

Theo quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 thì “Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; …..” thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, việc lập dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi phải phù hợp với pháp luật chuyên ngành, quy hoạch chăn nuôi, pháp luật về môi trường và đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan. Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư cần thực hiện đầy đủ trình tự đầu tư xây dựng để đảm bảo điều kiện khởi công theo quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5057-BXD-HDXD_19102020.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5057/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)