Thông báo đề xuất các nhiệm vụ từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2025 và giai đoạn 03 năm (2025-2027)

Thứ ba, 12/03/2024 09:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ngành Xây dựng, Bộ Xây dựng được giao thực hiện các nội dung liên quan tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030”, Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng, Quyết định số 179/QĐ-TTg ngày 16/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển ngành xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045,... và các văn bản của Chính phủ, Quyết định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Xây dựng liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Căn cứ Quyết định số 716/QĐ-BXD ngày 26/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ sự nghiệp môi trường thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị như sau:

1. Các đơn vị đã được Bộ Xây dựng giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp môi trường đến năm 2023, đề nghị báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, số kinh phí đã giải ngân đến hết ngày 31/3/2024 (theo mẫu Phụ lục kèm theo công văn này), nêu các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị để nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Để triển khai công tác bảo vệ môi trường của Bộ Xây dựng trong năm 2025, Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị đăng ký nhiệm vụ sự nghiệp môi trường năm 2025, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

(1) Điều tra, khảo sát, đề xuất cơ chế, chính sách về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của Bộ Xây dựng;

(2) Điều tra, khảo sát, đề xuất xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của Bộ Xây dựng;

(3) Điều tra, khảo sát, kiểm kê, đánh giá nguồn thải lớn, đề xuất giải pháp quản lý nguồn thải các lĩnh vực quản lý của Bộ;

(4) Điều tra, khảo sát, xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường, sự cố chất thải các lĩnh vực sản xuất ngành Xây dựng;

(5) Điều tra, khảo sát, đề xuất giải pháp và triển khai thực hiện kinh tế tuần hoàn trong các hoạt động của ngành Xây dựng;

(6) Điều tra, khảo sát, xây dựng quy trình và triển khai thực hiện phát triển các công cụ, tiêu chuẩn, giải pháp thúc đẩy phát triển sản phẩm, vật liệu xây dựng xanh, giảm phát thải khí nhà kính, thân thiện môi trường, sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả;

(7) Công tác truyền thông, tập huấn, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc phạm vi ngành Xây dựng;

(8) Điều tra, khảo sát, xây dựng công cụ, giải pháp quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của Luật BVMT, Luật Xây dựng và các văn bản có liên quan;

(9) Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng công tác bảo vệ môi trường các đô thị, khu đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đề xuất các công cụ, chính sách, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường tại các đô thị, khu đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật...

(10) Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng, giám sát thực hiện các văn bản, quy định, về phát thải khí nhà kính, thực hiện các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu đối với lĩnh vực quản lý của ngành Xây dựng.

(11) Thu thập, phân tích, đánh giá, cập nhật dữ liệu về thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của ngành Xây dựng.

Các đơn vị nghiên cứu đề xuất các nhiệm vụ Bảo vệ môi trường/Biến đổi khí hậu trong năm 2025 và giai đoạn 2025-2027 từ nguồn kinh phí Sự nghiệp môi trường của Bộ Xây dựng (theo biểu mẫu PL01-THDMNV và PL02-PĐXNV của Quyết định số 716/QĐ-BXD; đề nghị tách riêng nhiệm vụ bảo vệ môi trường, nhiệm vụ biến đổi khí hậu theo các biểu mẫu riêng theo phụ lục kèm theo công văn). Công văn thông báo đề xuất các nhiệm vụ năm 2025, giai đoạn 2025-2027 và biểu mẫu đăng ký của Quyết định số 716/QĐ-BXD được đăng tải tại mục Thông báo trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng: https://moc.gov.vn, hoặc http://khcnmt.xaydung.gov.vn/.

Công văn báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp môi trường năm 2023-2024, phiếu đề xuất nhiệm vụ sự nghiệp môi trường và danh mục đề xuất các nhiệm vụ sự nghiệp môi trường năm 2025 và giai đoạn 2025-2027 đề nghị gửi về  Bộ Xây dựng (đầu mối là Vụ Khoa học công nghệ và môi trường) trước ngày 31/3/2024. Ngoài công văn và bản in biểu tổng hợp danh mục, thuyết minh đề cương chi tiết các nhiệm vụ đề xuất có đóng dấu, đề nghị gửi file vào địa chỉ email:  loibxd77@gmail.com (nhiệm vụ bảo vệ môi trường); luulinhhuong@gmail.com (nhiệm vụ biến đổi khí hậu)./.

Mọi thông tin cần thiết liên hệ: Ông Đinh Chính Lợi (phụ trách về bảo vệ môi trường) và Bà Lưu Linh Hương (phụ trách về biến đổi khí hậu) - Chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng; Địa chỉ: Số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: Cơ quan: 024.39760271, máy lẻ 122; Di động: 0983140200 (Ông Lợi) và 0913560464 (Bà Hương).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1026-BXD-VP_11032024.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1026/BXD-VP.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)