Bảng tổng hợp ý kiến góp ý và tiếp thu, giải trình của Bộ Xây dựng đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Thứ sáu, 19/08/2022 17:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Bộ Xây dựng đăng tải Bảng tổng hợp ý kiến góp ý và tiếp thu, giải trình của Bộ Xây dựng đối với dự thảo Nghị định (kèm theo dự thảo Nghi định đã được chỉnh lý, Tờ trình ban hành Nghị định phục vụ thẩm định) để cơ quan, tổ chức, cá nhân biết thông tin.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của các NĐ thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)