Thông báo đăng ký, đề xuất các dự án, nhiệm vụ triển khai thực hiện trong năm 2021 thuộc Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030

Thứ ba, 12/05/2020 14:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/5/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2253/BXD-VP gửi các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng; các cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo lĩnh vực liên quan; các đơn vị tư vấn liên quan, các Tổng công ty, công ty sản xuất vật liệu xây dựng về việc đăng ký, đề xuất các dự án, nhiệm vụ triển khai thực hiện trong năm 2021 thuộc Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030.

Mục tiêu Chương trình đặt ra là giai đoạn 2019-2025 tiết kiệm 5-7% và giai đoạn 2025-2030 tiết kiệm 8-10% tổng tiêu thụ năng lượng quốc gia.

Đối với ngành Xây dựng có một số mục tiêu và nội dung chính như sau:

- Giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân so với giai đoạn 2015-2018 đối với ngành xi măng (tối thiểu 7,5% giai đoạn đến năm 2025; tối thiểu 10,89% giai đoạn đến năm 2030).

- Mục tiêu đến 2025: Đạt được 80 công trình tiết kiệm năng lượng và công trình xanh;

- Mục tiêu đến năm 2030: Đạt được 150 công trình tiết kiệm năng lượng và công trình xanh. Dán nhãn năng lượng cho 50% vật liệu xây dựng có yêu cầu cách nhiệt sử dụng trong công trình;

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các nội dung của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2017/BXD về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng, công trình công nghiệp, phát triển công trình xanh, khu đô thị xanh; thiết lập hệ thống đánh giá và chứng nhận công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; xây dựng tiêu chuẩn, tăng cường năng lực các phòng thử nghiệm đánh giá, dán nhãn năng lượng cho sản phẩm vật liệu xây dựng có yêu cầu cách nhiệt sử dụng trong công trình xây dựng;

- Rà soát, nghiên cứu, xây dựng các quy định về định mức tiêu hao năng lượng đối với ngành/tiểu ngành, sản phẩm trong lĩnh vực xây dựng, đáp ứng yêu cầu quản lý, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội;

- Thực hiện các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, thúc đẩy các dự án đầu tư xây dựng mới, các dự án cải tạo, lắp đặt, thay thế trang thiết bị trong các công trình xây dựng, hệ thống chiếu sáng công cộng; dự án đầu tư, cải tạo, đổi mới dây chuyền thiết bị, công nghệ trong các cơ sở sản xuất ngành Xây dựng nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thuộc chức năng nhiệm vụ được giao.

Bộ Xây dựng thông báo để các đơn vị nghiên cứu, đề xuất các dự án, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2021 về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng, các cơ sở sản xuất ngành Xây dựng và các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Danh mục đề xuất các nhiệm vụ, dự án của đơn vị được tổng hợp theo Phụ lục 1 và Thuyết minh đề cương chi tiết thực hiện nhiệm vụ, dự án được lập theo mẫu tại Phụ lục 2 (Công văn hướng dẫn đăng ký đề xuất nhiệm vụ, dự án TKNL 2021 và các mẫu biểu được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, địa chỉ: http://www.moc.gov.vn, mục Thông báo). Công văn đăng ký và mẫu biểu đề xuất các dự án, nhiệm vụ gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Khoa học công nghệ và môi trường) trước ngày 31/5/2020. Ngoài công văn và mẫu biểu đề xuất nhiệm vụ, dự án có đóng dấu, đề nghị gửi file vào địa chỉ email: dinhchinhloi@moc.gov.vn; CC: loibxd77@gmail.com./.

Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ: Ông Đinh Chính Lợi, chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ và môi trường – Bộ Xây dựng. Điện thoại 0243.9760271, máy lẻ 122. Di động: 0867868239.

Tệp đính kèm:
BXD_2253-BXD-VP_12052020.docx
BXD_2253-BXD-VP_12052020.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2253/BXD-VP
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)