Danh mục các Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu

Thứ hai, 31/12/2018 17:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bảng Danh mục các Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu (Tại thời điểm 31/12/2018):

TT
Tên doanh nghiệp
Tỷ lệ vốn nhà nước (tính theo mệnh giá)
I
CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC  (02 DOANH NGHIỆP)
1
Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD)
(Vốn NN: 3.405.62)
(theo QĐ phê duyệt GTDN - đang xác định lại)
2
Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM)
Vốn NN: 14.002,56 tỷ đồng([1])
(tạm theo BCTC 31/12/201-chưa được kiểm toán)
II
CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN GÓP CỦA NHÀ NƯỚC DO BỘ XÂY DỰNG LÀM ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU (11 DOANH NGHIỆP)
1
Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC CORP)
49,65%/VĐL
(1.182,63 tỷ đồng/ 2.381,95 tỷ đồng)
2
Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (HANCORP)
98,8%/VĐL
(1.393,55 tỷ đồng/
1.410,48 tỷ đồng)
3
Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP (BDCC)
94,6%/VĐL
(205,622 tỷ đồng/ 217,359 tỷ đồng)
4
Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
87,32%/VĐL
(312,382 tỷ đồng/
357,744 tỷ đồng)
5
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LILAMA)
97,88%/VĐL
(780,359 tỷ đồng /
797,261 tỷ đồng)
6
Tổng công ty Viglacera - CTCP (VIGLACERA)
56,67%/VĐL
(2.419,809 tỷ đồng/ 4.270,0tỷ đồng)
7
Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP(VIWASEEN)
98,16%/VĐL
(569,511 tỷ đồng/ 580,186 tỷ đồng)
8
Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP (FiCO)
40,08%/VĐL
(509,016 tỷ đồng/
1.270 tỷ đồng)
II.2
Các doanh chưa trình Bộ Phương án thoái vốn: (cập nhật đến hết ngày 20/7/2018)
1
Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1)
40,53%/VĐL
(445,83 tỷ đồng/
1.100 tỷ đồng)
2
Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP (COMA)
98,76%/VĐL
(235,54 tỷ đồng/
238,5 tỷ đồng)
3
Tổng CTCP Sông Hồng (SONGHONGCORP)
49,04%/VĐL
(132,411 tỷ đồng/
270 tỷ đồng)
II.3
Các doanh thuộc Danh mục chuyển giao về SCIC
1
Tổng công ty LICOGI - CTCP
40,71%/VĐL
(366,39 tỷ đồng/
900 tỷ đồng)
2
Tổng công ty IDICO - CTCP
36%/VĐL
(1.080 tỷ đồng/
3.000 tỷ đồng)
III
CÁC TỔNG CÔNG TY VỪA CHUYỂN SANG CTCP (01 DOANH NGHIỆP)
1
Tổng công ty Sông Đà
99,79%/VĐL
(4.485,96 tỷ đồng/
4.495,37 tỷ đồng)
(Theo QĐ số 134/QĐ-BXD ngày 07/02/2018)[1] Chưa cập nhật theo Giá trị vốn CSH xác định lại khi CPH VICEM (tư vấn trình lần 2 là 27.602,37 tỷ đồng).

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)