Bộ Xây dựng cho ý kiến đối với hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đường ống dẫn xăng dầu

Thứ năm, 15/09/2022 16:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/9/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 4157/BXD-HĐXD gửi Bộ Công Thương về việc xin ý kiến đối với hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đường ống dẫn xăng dầu từ Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn tới kho xăng dầu Anh Phát.

Theo Văn bản số 127/TTr-APT ngày 12/7/2022 của Tổng công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát – CTCP thì dự án Đường ống dẫn xăng dầu từ Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn tới kho xăng dầu Anh Phát có tổng mức đầu tư 185,59 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển của Tổng công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát – CTCP (chủ đầu tư). Căn cứ các thông tin được nêu trên, Dự án cần được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư để đảm bảo căn cứ triển khai các bước tiếp của dự án. Đối với nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng gửi kèm Văn bản số 474/BCT-DKT ngày 11/8/2022 của Bộ Công Thương cần lưu ý như sau:

- Theo Báo cáo nghiên cứu khả thi thì Đường ống dẫn xăng dầu từ Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn tới kho xăng dầu Anh Phát đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chấp thuận hướng tuyến tại Văn bản số 297/BQLKKTNS & KCN-QLQH ngày 25/01/2022. Bộ Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm soát chủ đầu tư thực hiện các quy hoạch xây dựng của dự án đã được chấp thuận, phê duyệt.

- Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi đã thể hiện danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng của dự án, tuy nhiên chưa đầy đủ theo quy định. Cần rà soát để cập nhật, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn thay thế các tiêu chuẩn đã hết hiệu lực như sau: QCVN 01:2008/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; QCVN 06:2010/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình; QCVN 07:2010/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; TCVN 5574:2012 – Kết cấu bê tông cốt thép, tiêu chuẩn thiết kế, ... Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần đảm bảo tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng; tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Tại phần căn cứ pháp lý của dự án, cần rà soát để cập nhật, bổ sung các văn bản pháp luật thay thế các văn bản đã hết hiệu theo quy định.

- Thiết kế cơ sở cần được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy góp ý kiến theo các quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Công trình Đường ống dẫn xăng dầu từ Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn tới kho xăng dầu Anh Phát cần được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ môi trường có ý kiến theo các quy định của pháp luật hiện hành của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14.

- Cần tổ chức thẩm định phần thiết kế công nghệ của dự án theo các quy định tại Khoản 14 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14, Điều 12 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Đường ống dẫn xăng dầu từ Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn tới kho xăng dầu Anh Phát cần được rà soát, hoàn chỉnh đảm bảo các quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan để làm cơ sở chuẩn bị thu xếp nguồn vốn, lập kế hoạch vốn đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.

- Đối với điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân thực hiện công tác khảo sát, thiết kế xây dựng và thẩm tra thiết kế cần được Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Công Thương rà soát, kiểm tra đảm bảo điều kiện năng lực theo quy định.

- Hồ sơ cần được hoàn chỉnh đảm bảo các bản vẽ thiết kế cơ sở đúng quy cách theo quy định trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng. Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Đường ống dẫn xăng dầu từ Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn tới kho xăng dầu Anh Phát cần được rà soát, hoàn chỉnh các nội dung đã được quy định tại Điều 54 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; đảm bảo các quy định tại Điều 14 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4157-BXD-HDXD_15092022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4157/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)