Thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa

Thứ hai, 25/07/2022 17:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 3924/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 14/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa gửi kèm Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng do Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2 lập năm 2022.

Sau khi nghiên cứu, theo thẩm quyền quản lý nhà nước được giao, Bộ Xây dựng đã có công văn 2788/BXD-HĐXD có ý kiến như sau:

Về căn cứ pháp lý: Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa được đề xuất đầu tư xây dựng thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An, tỉnh Thanh Hóa với tổng chiều dài tuyến đường dây L = 91,2Km. Dự án sử dụng vốn vay thương mại và vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 3.916,876 tỷ đồng. Cần làm rõ tính pháp lý và sự cần thiết, mục tiêu đầu tư Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia theo quy định. Căn cứ Khoản 3 Điều 31 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 thì Dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Về sự phù hợp ngành điện: Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa không thuộc Danh mục các dự án lưới điện vào vận hành giai đoạn 2016-2030 trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016. Do vậy, dự án cần được cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung vào quy hoạch ngành điện theo các quy định của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14; Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch để có cơ sở xem xét, thẩm định chủ trương đầu tư của dự án.

- Về sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị: Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa có hướng tuyến đường dây đi qua địa phận 02 tỉnh: Nghệ An và Thanh Hóa. Do đó UBND các tỉnh có dự án đi qua, chịu trách nhiệm rà soát, thỏa thuận đảm bảo phù hợp với quy hoạch đô thị (đô thị Tĩnh Gia, đô thị Thanh Hóa), quy hoạch xây dựng khu chức năng (khu Kinh tế Nghi Sơn, khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An), quy hoạch xây dựng vùng huyện và không làm ảnh hưởng tới các dự án đang thực hiện theo quy định.

Về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng: Theo Hồ sơ gửi kèm Văn bản số 3924/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 14/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa (sau đây gọi là Dự án) có điểm đầu tuyến D2 nằm cách trạm biến áp 500kV Quỳnh Lưu khoảng 300m, tổng chiều dài tuyến đường dây L = 91,2Km, điểm cuối tuyến là trạm biến áp 500kV Thanh Hóa. Hướng tuyến đường dây thiết kế cần được rà soát, làm rõ việc đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật; tuân thủ các quy định về an ninh, quốc phòng, quy hoạch xây dựng và quy hoạch ngành có liên quan nơi tuyến đường dây đi qua. Đặc biệt chú trọng các trường hợp tuyến đường dây đi qua những khu vực có địa hình phức tạp, vượt nhịp lớn như các vị trí: Hồ Yên Mỹ, hồ Vực Mấu, sông Mã, .. để có giải pháp thiết kế sơ bộ các cấu kiện cột điện, lưới điện của dự án phù hợp, đảm bảo tính khả thi của dự án.

Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng đã thể hiện danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng của dự án, tuy nhiên chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật. Cần rà soát để cập nhật, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn thay thế các quy chuẩn, tiêu chuẩn đã hết hiệu lực như: TCVN 5574:2012 - Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép; TCVN 4253:1989 - Nền các công trình thủy công, tiêu chuẩn thiết kế, ... Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần đảm bảo tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng; tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Phần căn cứ pháp lý của dự án cần được rà soát để cập nhật, bổ sung đầy đủ các văn bản pháp luật có liên quan của dự án.

- Việc phân cấp các công trình của dự án cần thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

- Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa cần được rà soát, làm rõ các nội dung về xác định sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án đảm bảo các quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cần bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường của dự án đảm bảo các quy định tại khoản 11 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Đồng thời dự án cần được hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa cần được rà soát, hoàn chỉnh đảm bảo nội dung đã được quy định tại khoản 10 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; khoản 2 Điều 9 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2788-BXD-HDXD_25072022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2788/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)