Thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư cảng chuyên dùng Khu liên hợp gang thép Long Sơn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Thứ năm, 07/07/2022 17:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 07/7/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2481/BXD-HĐXD gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý kiến thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư cảng chuyên dùng Khu liên hợp gang thép Long Sơn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Về cơ sở pháp lý: Theo Hồ sơ gửi kèm Văn bản số 3457/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 27/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì Dự án được đề xuất đầu tư xây dựng tại xã Mỹ An và xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Dự án có tổng mức đầu tư 10.500 tỷ đồng. Căn cứ Điều 31 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 thì Dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Về Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư: Căn cứ các tài liệu gửi kèm Văn bản số 3457/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 27/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án được đề xuất đầu tư xây dựng tại xã Mỹ An và xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đã cơ bản đủ thành phần hồ sơ được quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14.

Dự án được đề xuất nội dung đầu tư theo định hướng danh mục cảng thuộc Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021. Đồng thời, dự án đã được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận chủ trương bổ sung, cập nhật trong quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển số 4 và quy hoạch cảng biển Bình Định tại Văn bản số 12613/BGTVT-KHĐT ngày 29/11/2021. Căn cứ quy hoạch ngành nêu trên của dự án, cần rà soát và khẳng định sự phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành và quy hoạch khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch để có cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định.

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư cảng chuyên dùng Khu liên hợp gang thép Long Sơn Phù Mỹ được lập cơ bản phù hợp các quy định hiện hành. Tuy nhiên, cần được rà soát để hoàn chỉnh đảm bảo nội dung đã được quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; khoản 10 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đã thể hiện sơ bộ danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn của dự án làm cơ sở để đề xuất áp dụng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng trong quá trình lập dự án, thiết kế xây dựng công trình. Cần rà soát để cập nhật, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn thay thế các quy chuẩn, tiêu chuẩn đã hết hiệu lực. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần đảm bảo tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng, tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Việc phân cấp các công trình của dự án cần thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư cảng chuyên dùng Khu liên hợp gang thép Long Sơn Phù Mỹ cần được rà soát, hoàn chỉnh các nội dung về sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án đảm bảo các quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành để làm cơ sở chuẩn bị thu xếp nguồn vốn, lập kế hoạch vốn đầu tư của dự án.

Cần bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường của dự án đảm bảo các quy định tại khoản 11 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Đồng thời dự án cần được hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Về hình thức lựa chọn nhà đầu tư của dự án cần thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về lựa chọn nhà đầu tư.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, cần đảm bảo các yêu cầu về an ninh, quốc phòng; tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Đầu tư, Luật Xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2481-BXD-HDXD_07072022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2481/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)