Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán đào đá cấp IV

Thứ năm, 21/09/2023 16:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 21/9/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4234/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần xây dựng Tân Nam hướng dẫn áp dụng định mức dự toán tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.

Việc áp dụng, tham khảo hệ thống định mức xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 136 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại khoản 51 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đối với dự án thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, trường hợp các công tác xây dựng chưa được ban hành định mức hoặc đã được đã ban hành trong hệ thống định mức xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa phù hợp với thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công của công trình thì chủ đầu tư tổ chức xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán để lập dự toán xây dựng theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP hoặc sử dụng theo giá tương tự ở các công trình đã thực hiện hoặc giá thị trường theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Việc vận dụng định mức dự toán công tác đào đất cấp IV tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD cho công tác đào đá cấp IV bằng máy đào như nêu tại Văn bản số 247b/KHKT-TN là chưa phù hợp.

Việc thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với pháp luật áp dụng cho hợp đồng và các quy định khác của nhà nước có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4234/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)