Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì

Thứ năm, 02/02/2023 15:57
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 3183/SNN-KHTC ngày 02/11/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Hà Nội đề nghị góp ý về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì TP. Hà Nội (sau đây viết tắt là Dự án).

Sau khi nghiên cứu văn bản, Bộ Xây dựng đã có công văn 314/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Theo Văn bản số 3183/SNN-KHTC, Dự án được Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 4927/QĐ-UBND ngày 06/10/2010; điều chỉnh tại các Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 và Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 27/4/2012; dự án nhóm A; nguồn vốn thực hiện dự án bằng Trái phiếu Chính phủ do Thành phố quản lý và vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách của Thành phố.

Về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án: Việc chuyển tiếp áp dụng quy định pháp luật về xây dựng thực hiện theo Điều 166 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và điểm c khoản 3 Điều 3 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Việc quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nhiều nguồn vốn thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Hà Nội căn cứ các quy định về điều chỉnh dự án tại Điều 61 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14, Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan để xác định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Dự án cho phù hợp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 314/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)