Thẩm quyền và nội dung thẩm định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị đối với Duy trì, phát triển hệ thống cây xanh đô thị

Thứ tư, 08/02/2023 17:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 08/02/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 391/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn về thẩm quyền và nội dung thẩm định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị đối với Duy trì, phát triển hệ thống cây xanh đô thị.

Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng tại Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ, các Nghị định chuyên ngành và Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư, UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức thẩm định dự toán các chi phí nêu tại khoản 1 Điều 6; phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt các chi phí này. Nội dung thẩm định dự toán chi phí dịch vụ duy trì, phát triển hệ thống cây xanh đô thị trên cơ sở các nội dung về xác định và quản lý chi phí quy định tại Thông tư số 14/2017/TT-BXD; các nội dung có liên quan khác.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 391/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)