Áp dụng các định mức kinh tế kỹ thuật về thu gom, vận chuyển, và xử lý rác thải, các quy định về phương pháp định giá dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt theo Chỉ thị số 41/CT-TTg

Thứ sáu, 07/05/2021 16:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 07/5/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1518/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ và áp dụng các định mức kinh tế kỹ thuật về thu gom, vận chuyển, và xử lý rác thải, các quy định về phương pháp định giá dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt theo Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

1. Về xây dựng phương án giá đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt

Các căn cứ pháp lý để xác định và quản lý chi phí, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiện đang còn hiệu lực là: Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị (đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đô thị); Thông tư số 07/2017/TT-BXD ngày 15/5/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Các quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 về quản lý chất thải rắn sinh hoạt có hiệu lực thi hành theo quy định tại Điều 170 của Luật này từ ngày 01/01/2022.

Căn cứ các quy định trên, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thời gian hiệu lực của các căn cứ pháp lý làm cơ sở quyết định việc xây dựng phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại địa phương.

2. Về nhiệm vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ tại Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ các nhiệm vụ được giao tại mục 12 của Chỉ thị để chỉ đạo, tổ chức phân công, giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng và các cơ quan chuyên môn trực thuộc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình triển khai quản lý nhà nước đối với lĩnh vực chất thải rắn tại địa phương.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1518-BXD-KTXD_07052021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1518/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)