Định mức dự toán phù điêu và tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh

Thứ sáu, 31/05/2019 16:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 31/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1275/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên cho ý kiến thống nhất về định mức dự toán công trình tượng đài-tranh hoành tráng cho hạng mục Phù điêu và Tượng đài của dự án Bảo tồn và phát huy giá trị Xô Viết Nghệ Tĩnh và văn bản 516/UBND ngày 17/5/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên cập nhật hiệu chỉnh và bổ sung thuyết minh hồ sơ định mức dự toán.

1. Theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Chính phủ, đối với các công tác xây dựng mới chưa có trong hệ thống định mức xây dựng đã được công bố thì chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức tư vấn căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức do Bộ Xây dựng hướng dẫn để xây dựng định mức. Do đó chủ đầu tư, tư vấn lập định mức đã xây dựng định mức trên cơ sở căn cứ vào thiết kế, biện pháp thi công, chỉ dẫn kỹ thuật, quy trình công nghệ thi công được phê duyệt của dự án và tổ chức khảo sát kiểm chứng thi công thực tế tại một số công trình tương tự để xác định định mức dự toán công trình tượng đài-tranh hoành tráng cho hạng mục Phù điêu và Tượng đài của dự án Bảo tồn và phát huy giá trị Xô Viết Nghệ Tĩnh (như thuyết minh xây dựng định mức nêu) là phù hợp với phương pháp xác định định mức theo quy định pháp luật xây dựng về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Về nội dung định mức dự toán công trình tượng đài-tranh hoành tráng cho hạng mục Phù điêu và Tượng đài:

a) Thành phần công việc trong định mức được xác định phù hợp với quy trình, biện pháp thi công trong giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công của từng công đoạn xây dựng các hạng mục Phù điêu và Tượng đài (đính kèm trong hồ sơ xây dựng định mức kèm theo văn bản số 516/UBND).

b) Thành phần hao phí định mức được xác định phù hợp với mô tả về thiết bị, nhân lực, vật liệu trong biện pháp thi công (đính kèm trong hồ sơ xây dựng định mức kèm theo văn bản số 516/UBND).

c) Về trị số của các thành phần hao phí định mức (vật liệu, nhân công, máy thi công):

- Hao phí vật liệu: được tính toán, xác định trên thống kê khối lượng trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt;

- Hao phí nhân công và máy thi công: Các công tác xây dựng hạng mục Phù điêu và Tượng đài được xác định trên cơ sở yêu cầu về nhân lực, thiết bị theo quy trình công nghệ của từng công đoạn xây dựng các hạng mục Phù điêu và Tượng đài, và số liệu theo dõi, khảo sát kiếm chứng quá trình thi công các công đoạn xây dựng công trình tượng đài tại một số công trình.

d) Các công tác phục vụ (vận chuyển , cấu bốc xếp, lắp dựng) được phân tích, vận dụng hao phí định mức của một số công tác có cùng tính chất đã được công bố trong hệ thống định mức. Các công tác thi công xây dựng phần mỹ thuật (kết cấu móng, hệ thống giàn giáo, kết cấu bê tông cốt thép thân tượng đài, phù điêu) sử dụng các định mức xây dựng đã được công bố.

Do đó, về cơ bản định mức dự toán công trình tượng đài-tranh hoành tráng cho hạng mục Phù điêu và Tượng đài của dự án Bảo tồn và phát huy giá trị Xô Viết Nghệ Tĩnh do Viện Kinh tế xây dựng lập (theo văn bản số 1048/VKT-ĐM ngày 14/5/2019), đã được xác định trên cơ sở các đặc thù về yêu cầu kỹ thuật, quy trình công nghệ và biện pháp thi công của công trình; phương pháp tính toán, xác định các thành phần hao phí để tổng hợp định mức phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Vì vậy, Bộ Xây dựng thống nhất với nguyên tắc và phương pháp xác định các định mức này (như kết quả xây dựng định mức tại văn bản số 1048/VKT-ĐM ngày 14/5/2019 của Viện Kinh tế xây dựng gửi kèm theo văn bản 516/UBND) để Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên báo cáo cấp có thẩm quyền làm cơ sở xác định đơn giá phục vụ việc lập dự toán công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn xây dựng định mức chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu tính toán, xác định các hao phí định mức.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1275/BXD-KTXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_1275-BXD-QLN_31052019.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)